Czerwcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

25 czerwca 2024 r.

Powiązanie Strategii Rozwoju Gminy, Planów Ogólnych
oraz Raportu o stanie Gminy

Przedmiot sesji:
Podczas spotkania przeanalizujemy przepisy i zagadnienia oraz procesy związane z przygotowaniem dokumentów strategicznych gminy czy Raportu o Stanie Gminy. Przedstawimy różnice między stanem prawny przed 2022 a obecnym. Wskażemy jaki był zamysł ustawodawczy dotyczący zwiększenia spójności tych dokumentów, pokażemy które elementy powinny być jednakowe a które powinny się różnić. Przekażemy praktyczne porady jak przygotować się do procesów przygotowania dokumentów aby przebiegał bez zbędnych opóźnień i problemów.

PROGRAM:
1. Strategia i geostrategia w rozwoju gminy
- Cele strategiczne (strategia rozwoju gminy) a planowanie przestrzenne (plan ogólny gminy)
• Cele długoterminowe rozwoju, kierunki działań i rezultaty (7-10 lat)
• Wizja gminy (30-40 lat)
• Planowanie przestrzenne: model funkcjonalno-przestrzenny, ustalenia, rekomendacje przestrzenne; plan ogólny (15-20 lat)
• Partycypacja społeczna - budowanie konsensusu i zarządzanie konfliktem
• System realizacji strategii i planów ogólnych: struktura, monitoring, ewaluacja, aktualizacja
- Powiązanie planowania strategicznego i przestrzennego w kontekście wizji rozwoju.
2. Jaki udział sekretarza gminy w procesie strategicznym
- Skuteczne planowanie, realizacja działań i raportowanie w jednostkach samorządu terytorialnego – integracja planów operacyjnych ze strategią rozwoju; narzędzia planistyczne
- Powiązania personalne i ustawienie pracy w strukturze urzędu gminy
- Wykorzystanie raportu ostanie gminy do informowania mieszkańców i radnych o postępach w realizacji strategii.
- Krótki warsztat: opracowanie sekcji raportu dotyczącej realizacji wybranego celu strategicznego
- Wprowadzanie innowacji w ramach realizacji strategii: umiejętności lidera strategicznego, budowanie zespołów projektowych i zarządzanie nimi.
3. Podsumowanie:
- Dyskusja końcowa i wnioski na temat największych wyzwań i możliwości wyzwań zarządczych dla sekretarza gminy
- Zakończenie spotkania.

Prowadzący:
Trener 1 – Prawnik, ekspert ds. samorządu, trener tematów samorządowych, autorka publikacji, przygotowywała i konsultowała Programy Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego gmin i powiatów. Prowadziła wiele spotkań z mieszkańcami czy radnymi w tym również konsultacje społeczne. Doradca Związku Miast Polskich, wieloletni współpracownik FRDL.

Trener 2 – Konsultant, trener i mentor w obszarze rządzenia publicznego, projektów systemowych, strategii, komunikacji, uczenia się i innowacji. Współpracuje z kierownictwem urzędów i przedsiębiorstw. Doradca Związku Miast Polskich, pomaga w tworzeniu Programów Rozwoju Lokalnego i Programów Rozwoju Instytucjonalnego dla miast znajdujących się w kryzysie rozwojowym. Wieloletni współpracownik FRDL.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

 

Lipcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

2 lipca 2024 r.

Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów w sektorze samorządowym w świetle nowej ustawy

Przedmiot sesji:
• Przygotowanie do przestrzegania regulacji prawnych związanych z systemem ochrony sygnalistów.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie aktualnej wiedzy i skutecznych narzędzi zgodnie z nowymi regulacjami krajowymi.
• Poznanie zasad i uzyskanie wskazówek w zakresie prawidłowego wdrożenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń w ramach danej instytucji oraz ochrony sygnalistów.

PROGRAM:
1. Informacje wprowadzające – prosty, tani i efektywny system w organizacji jest możliwy:
• Wyjaśnienie kluczowych pojęć: sygnalista, whistleblowing, działania odwetowe, dobra wiara, kanały zgłoszeń, incydent.
• Korzyści wynikające z whistleblowingu.
• Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przyszła ustawa wdrażająca normy zawarte w Dyrektywie 2019/1937.
• Postępy w polskiej ustawie o ochronie sygnalistów – ochrona sygnalistów na gruncie nowych przepisów.
2. Minimalne obwiązki wynikające z Dyrektywy 2019/1937 w kontekście sektora samorządowego:
• Cel Dyrektywy.
• Zakres podmiotowy: Jakich podmiotów dotyczą nowe regulacje?
• Sygnalista w sektorze publicznym – specyfika: podległość służbowa, lojalność pracownicza, obawy przed stygmatyzacją, lokalne uwarunkowania.
• Zakres przedmiotowy: Jakie naruszenia mogą być raportowane?
• Kanały dokonywania zgłoszeń: wewnętrzne, zewnętrzne oraz ujawnienie publiczne.
• Sygnalista anonimowy – wyzwanie dla organizacji.
3. Procedura dokonywania zgłoszeń – wdrożenie „krok po kroku” – omówienie procedury i poszczególnych etapów postępowania wyjaśniającego:
• Wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń.:
- Zalety i wady wewnętrznego raportowania: możliwość wykrycia nadużyć w zarodku, poufność, ochrona dobrego imienia organizacji, przystępność, anonimowość, biurokracja, powódź informacyjna, brak wyszkolonych kadr.
- Podmioty zobowiązane do utworzenia kanałów dokonywania zgłoszeń.
- Opracowanie i wdrożenie indywidualnej procedury dokonywania zgłoszeń
- Szkolenia dla pracowników – zebranie oświadczeń o zapoznaniu się z procedurą.
- Podmioty uprawnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych: wyznaczona osoba, wyznaczony dział lub osoba trzecia.
- Wypracowanie modelu przesyłania i odbierania zgłoszeń.
- Gromadzenie i analizowanie dowodów – archiwizacja dokumentów.
- Prowadzenie postępowania wyjaśniającego – specyfika wewnętrznych postępowań wyjaśniających.
- Analiza zgłoszenia i plan działania: materiał dowodowy, dialog z sygnalistą, kontakt z zainteresowanymi, skład zespołu wyjaśniającego.
- Prowadzenie rozmów wyjaśniających – kluczowy etap postępowania.
- Informacje zwrotne udzielane sygnaliście – terminy.
- Wyciąganie konsekwencji i podejmowanie działań naprawczych.
- Zgłoszenie organom ścigania.
- Przygotowanie do kontroli funkcjonowania mechanizmu w organizacji.
• Ochrona tożsamości sygnalisty.
• Prowadzenie dokumentacji i rejestrów zgłoszeń.
• Dokonanie zgłoszenia w drodze ujawnienia publicznego: Szansa czy zagrożenie?
4. Środki ochrony sygnalisty:
• Zakaz działań odwetowych wobec sygnalisty.
• Środki ochrony przed działaniami odwetowymi.
• Środki wsparcia sygnalisty.
• Wyzwania i wątpliwości związane z ochroną sygnalistów.
5. Możliwość skorzystania z outsourcingu – zlecenie obsługi sygnalistów podmiotowi trzeciemu.
6. Ćwiczenie praktyczne:

• Przedstawienie fikcyjnego stanu faktycznego.
• Omówienie prawidłowego przebiegu dokonania zgłoszenia kanałem wewnętrznym.
• Podsumowanie postępowania wyjaśniającego i czynności naprawczych.

Prowadzący:
Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, doświadczony szkoleniowiec, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, od ponad 10 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz NGO, wdrażaniem kodeksów etyki, zagadnieniami mobbingu i dyskryminacji, ochroną pracowników przed działaniami odwetowymi, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, doradztwem w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań chroniących sygnalistów, przygotowaniem dedykowanych ocen ryzyka, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedurami antykorupcyjnymi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada m.in. przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej, compliance, przeciwdziałaniem nadużyciom oraz korupcją i praniem pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.