Majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

21 maja 2024 r.

Finansowanie zadań oświatowych dla Sekretarzy i Skarbników. Optymalizacja wydatków

Celem sesji jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad finansowania zadań oświatowych.
Podczas spotkania wyjaśnimy:

• Przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości.
• Jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje?
• Zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły, a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymuje się subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość: zakres zadań, które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu.
• Jak zastosować proste metody szacowania wydatków związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej oraz jak można zmodyfikować tę sieć pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych.

PROGRAM:
1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zasady podziału subwencji ogólnej. Metryczka subwencji oświatowej. Jak czytać i rozumieć metryczkę?
3. Rezerwa subwencji oświatowej. Komu przysługuje i jak ją uzyskać?
4. Szacowanie subwencji ostatecznej na podstawie subwencji wstępnej.
5. Wydatki szkoły a wysokość subwencji. Na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
6. Realny wpływ samorządu na wydatki oświatowe. Prawo oświatowe czy prawo finansowe? Władza zawarta w planie finansowym szkoły i przedszkola.
7. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu nauczyciela początkującego, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego?
8. Godziny ponadwymiarowe. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
9. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
10. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji. Czy to problem?
11. Subwencja na dzieci niepełnosprawne i ograniczona możliwość jej wydatkowania. Gdzie szukać wydatków do rozliczenia choć nie ponosi się ich dodatkowo? Co ułatwia rozliczenie subwencji?
12. Nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
13. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
14. Wycena kosztów związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej. Przykłady optymalizacji sieci. Wyliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Prowadzący:
Długoletni pracownik Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.