Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

20 kwietnia 2023 r. 10.00-14.30

Dostęp do informacji publicznej - odmowa prawa do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki


• Celem najbliższej sesji Forum jest przekazanie informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego, praktyczne omówienie ograniczeń dotyczących udostępniania – szczególnie w kontekście danych osobowych, prywatność osoby fizycznej, tajemnicy przedsiębiorstwa, a także odmowy prawa do informacji publicznej.
• Podczas spotkania omówimy w praktyce jak poradzić sobie z „wykorzystywaniem” prawa do informacji publicznej w celach prywatnych, indywidualnych, czy gospodarczych, odpowiemy na pytanie czy radny lub instytucja publiczna są podmiotami uprawnionymi od realizacji tego prawa.

W programie spotkania m.in.:
1. Pojęcie informacji publicznej, a informacji przetworzonej.
2. Prawo do prywatności a realizacja prawa do informacji publicznej.
3. Wyłączenie dotyczące ochrony prywatności, a pełnione funkcje publiczne.
4. Ochrona danych osobowych a ograniczenie prawa od informacji.
5. Metody anonimizacji informacji oraz najczęściej popełnianych błędów przy anonizmizacji.
6. Tajemnica przedsiębiorcy jako podstawa ograniczenia prawa do informacji - analiza praktycznych przypadków.
7. Wyjaśnienie pojęć celu prywatnego, indywidualnego, czy gospodarczego.
8. Radny, instytucja publiczna jako podmiot uprawniony - odpowiedź na pytanie z praktycznym wyjaśnieniem w oparciu o aktualne orzecznictwo.
9. Poprawność decyzji odmawiającej prawa do informacji publicznej.

Prowadzący:
Radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Tytuł doktora nauk prawnych obroniła w katedrze prawa administracyjnego. Rozprawę doktorską napisała nt. „Ograniczenia prawa do informacji w administracji publicznej w Polsce”. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także jako iodo. Obecnie obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie obsługi prawnej, ochrony danych osobowych. Ekspert Związku Województw RP. Jest inicjatorem dotyczącym powstania Kodeksu postępowania z danymi osobowymi w jednostkach samorządu terytorialnego a także jako inicjator prowadzi spotkania zespołu Koordynatorów ds. Ochrony Danych powstałego przy Związku Województw.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.