Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

6 czerwca 2024 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Awans zawodowy nauczycieli z uwzględnieniem zmian obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025 w zadaniach organów prowadzących

Przedmiot sesji Forum:
• Przeanalizujemy zadania organu prowadzącego wszystkie typy szkół i placówek oświatowych dotyczące przygotowania i realizacji procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
• Podsumujemy również czynności podejmowane przez organ prowadzący odpowiedzialny za realizację postępowania egzaminacyjnego wobec nauczycieli

Prowadzący: 
Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.

 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum

26 czerwca 2024 r. - sesja szkoleniowa online nt.:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem zmian w zakresie pomocy de minimis, które weszły w życie w 2024 roku

Przedmiot sesji Forum:
• Rozpatrzenie wniosku pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika to jedna z bardziej skomplikowanych procedur realizowanych przez pracowników gminy, wymagająca znajomości m.in. przepisów ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz całego zestawu rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Dofinansowanie udzielane pracodawcom będącym przedsiębiorcami stanowi pomoc de minimis i podlega regulacjom prawa unijnego. W powyższym zakresie od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania przybiera formę decyzji administracyjnej, a jej wydanie poprzedzone jest czynnościami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego. Stosowanie tak szerokiego zakresu przepisów prawa wymaga ich znajomości i umiejętności praktycznego stosowania.
• Podczas sesji omówimy kolejne kroki rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – w praktycznym ujęciu, od wpłynięcia/przyjęcia wniosku do wydania decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie pomocy de minimis. Wskażemy również dokumenty jakie należy przygotować do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz warunków, jakie musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
• Dzięki udziałowi w zajęciach zdobędziesz, uaktualnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie udzielania pomocy de minimis.

Prowadzący: 
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników. Ekspertka Forów Oświaty działających przy ośrodkach FRDL.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Poniżej zaproszenie oraz link do zapisu.