Zrealizowane sesje konsultacyjno-szkoleniowe Forum Oświaty:

ROK 2018
10.01 Dotacje oświatowe 2018 – przyznawanie, rozliczanie i kontrola po ostatnich zmianach prawa, w tym w projektowanej ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na 2018 rok
5.02 Bilans za rok 2017 w jednostkach oświatowych po zmianach przepisów prawa
6.04 Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku
11.06 Stypendia i zasiłki szkolne 2017/2018 z uwzględnieniem KPA
12.10 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis
28.11 Planowanie budżetu szkoły/przedszkola/placówki na 2019 rok, z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie mających wpływ na realizację zadań bieżących

ROK 2019
28.02 Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020
29.03 Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego„ Systemu Informacji Oświatowej (SIO1)
10.04 Podręczniki szkolne w nowej formule - procedura, finansowanie, rozliczanie - zmiany na rok szkolny 2019/2020 (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

ROK 2020
11.02 Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego? – Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
13.05 Koronawirus a prawo pracy
22.06 Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora w czasie trwania ograniczeń wynikających z pandemii. Kompendium czynności i zadań dyrektora oraz organu prowadzącego.
7.07 SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków

ROK 2021
21.01 Rozliczenie roku 2020. Planowane zmiany na rok 2021 roku
25.02 Procedura opracowywania, zatwierdzania i dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej
18.03 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników według obowiązujących przepisów
15.04 Konkurs lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora. Zadania organu prowadzącego po zmianie przepisów.
20.05 Rozliczenia finansowe między gminami za wychowanie przedszkolne.
23.06 Najważniejsze zmiany wpływające na finansowanie oświaty w najbliższych latach
8.07 Zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Systemie Informacji Oświatowej
26.08 Organizacja lokalnych systemów oświaty w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i zmian w przepisach prawa oświatowego.

16.09 Kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki
09.11 Przygotowania do inwentaryzacji i zamknięcia roku budżetowego 2021 w jednostkach oświatowych
09.11 Przygotowania do inwentaryzacji i zamknięcia roku budżetowego 2021 w jednostkach oświatowych
13.12 Rozliczanie oświatowych dotacji celowych - dotacja podręcznikowa, przedszkolna, aktywna tablica, zajęcia wspomagające

ROK 2022
25.01 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie
17.02 Zmiany w statusie zawodowym dyrektora i inne zmiany w przepisach prawa oświatowego. 
07.03 Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Strategia działania samorządowca
01.04 Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

13.05 Rozliczanie dotacji celowych: dotacja podręcznikowa, przedszkolna, aktywna tablica.
13.06 Rozliczenie środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy. Obowiązek zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach - standardy zatrudnienia
22.06 Rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego. Warsztaty
22.08 Zmiany w nauczaniu uczniów z Ukrainy, prowadzenie rejestru umów i obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem
23.09 Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów oraz przełomowe zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli. Zmiany wchodzące w życie 1 września 2022 r.
13.10 Aktualne zagadnienia z zakresu dotowania szkół i przedszkoli z uwzględnieniem czterech aktualizacji oraz kontroli dotacji
25.11 System Informacji Oświatowej w praktyce. Weryfikacja przez samorządy danych do subwencji na 2023 rok
08.12 Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli

ROK 2023
19.01 Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce.
08.02 Planowanie, przygotowanie i opracowanie organizacji roku szkolnego 2023/2024 w zadaniach organu prowadzącego z uwzględnieniem obowiązujących zmian prawnych
24.03 Powierzanie stanowiska i odwołanie ze stanowiska dyrektora w szkole lub placówce oświatowej
13.04 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego
18.05 Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne w podmiotach dotowanych oraz subwencji na kształcenie specjalne w placówkach samorządowych, z uwzględnieniem nowych zmian w zakresie wykazywania orzeczeń w SIO
06.06 Dotacje podręcznikowe przed i po 15 maja 2023 roku oraz dotacje oświatowe na wychowanie przedszkolne
27.06 Fundusz pomocy dla dzieci z Ukrainy, zmiany w obliczeniach stawek dotacji, nowe regulacje w 2023 r.
23.08 Finansowanie wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacja pomocy psychologiczno-pedagogiczne
07.09 Inwentaryzacja za 2023 rok w jednostkach oświatowych
17.10 System Informacji Oświatowej w praktyce. Weryfikacja przez samorządy danych do subwencji na 2024 rok.
10.11 Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem odmiennej sytuacji nauczycieli kontraktowych i początkujących

07.12 Komunikacja wewnętrzna. Źródła konfliktów, efektywna komunikacja i współpraca w zespole

ROK 2024
17.01 Zmiany w sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez jst – likwidacje, przekształcenia, tworzenie zespołów
06.02 Analiza raportów SIO dla samorządów. Jak wykorzystać raporty w praktyce?
07.03 Przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. Arkusz organizacyjny oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych
25.04 Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych od 1 września 2024.

20.05 Zapewnienie dowozu uczniów do szkół