Inspiracją do utworzenia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego są działające od 2000 r. przy Ośrodku FRDL w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które gromadzi obecnie ponad 90% włodarzy gmin województwa małopolskiego oraz powstałe w tym roku przy Ośrodku FRDL w Rzeszowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia. Oba fora stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych, niezależnie od sympatii politycznych poszczególnych ich członków. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego będzie kolejnym Forum działającym przy mazowieckim ośrodku FRDL obok działających od wielu lat Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego oraz Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu. Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.

Głównym celem działania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego będzie podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz budowanie profesjonalnej administracji publicznej. Forum realizować będzie ten cel m.in. poprzez cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Spotkania te z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. 

Oficjalne zawiązanie Forum nastąpiło w lutym 2020 r.