CZERWCOWA SESJA KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWA FORUM:

24-25 czerwca 2024 r.

I dzień – 24 czerwca 2024 r.
09:30 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 10:45 Rozpoczęcie Forum
10:45- – 13:00 Planowanie przestrzenne - od planu ogólnego do zintegrowanego programu inwestycyjnego

Reforma planowania przestrzennego, która weszła w życie 24 września 2023 r., wprowadza szereg zmian do polskiego systemu planowania przestrzennego, wymuszając jednocześnie daleko idące zmiany prowadzenia lokalnej polityki przestrzennej. Niewątpliwie będzie to jedno z głównych wyzwań wśród samorządów obecnej kadencji. Już teraz warto zapoznać się z jej najważniejszymi zmianami i możliwymi scenariuszami dla dalszego rozwoju gmin, aby ograniczyć ryzyko podejmowania nietrafnych decyzji, mogących mieć swoje długoterminowe konsekwencje dla polityki przestrzennej gminy. Wśród podejmowanych podczas sesji zagadnień są m.in.:
• zmiany w strukturze aktów planowania przestrzennego (plan ogólny, zintegrowany plan inwestycyjny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego);
• nowy wymiar strategii rozwoju gminy (strategia rozwoju gminy a plan ogólny);
• nowe formy partycypacji społecznej.

PROGRAM:
1. Znaczenie planowania przestrzennego w funkcjonowaniu gminy.
2. Zmiany w systemie aktów planistycznych gminy – rodzaje, charakterystyka, procedury – wprowadzenie.
3. Znaczenie strategii rozwoju gminy w budowaniu polityki przestrzennej gminy.
4. Plan ogólny gminy – strefowanie – procedura – wpływ na ustalenia planu miejscowego.
5. Rola planu miejscowego
6. Wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej – zakres stosowania – przebieg procedury.
7. Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne.
8. Zasady partycypacji społecznej – nowe zasady
9. Podsumowanie. Dyskusja.

Prowadzący - Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

13:00 – 14:00 Przerwa - lunch
14:00 – 15:00  Planowanie przestrzenne - od planu ogólnego do zintegrowanego programu inwestycyjnego – cd. sesji
15:00 – 17:30 Lider urzędu. Jak sprawnie zarządzać zespołem.

PROGRAM
w trakcie potwierdzania.

Prowadząca: Samorządowiec, były zastępca burmistrza Wyszkowa, dr nauk społecznych, MBA, nauczyciel akademicki (w obszarach samorządności lokalnej, przywództwa, public relations, społeczeństwa obywatelskiego), specjalista PR, marki osobistej i marketingu politycznego, dziennikarz, rzecznik prasowy, mediator, uczestniczka licznych programów aktywizujących lokalną społeczność, działań wspierających społeczeństwo obywatelskie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny samorządności terytorialnej, zarządzania lokalnego, lokalnych systemów władzy i elit lokalnych.
17:30 – 17:45 Podsumowanie I dnia Forum
17:45 – 19:30 Czas wolny.
19:30 – ..:.. Uroczysta kolacja

II dzień – 25 czerwca 2024 r.
09:30 – 09:35 Rozpoczęcie Forum
09:35 – 14:00 Finansowanie zadań oświatowych dla organów wykonawczych. Optymalizacja wydatków na oświatę samorządową.


Podczas sesji przeanalizujemy zasady związane z finansowaniem zadań oświatowych. Zaprezentujemy przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości. Wskażemy pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymuje się subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań, które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu). Pokażemy, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje. Omówimy metody szacowania wydatków związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej oraz propozycje modyfikacji tej sieci pod kątem zmniejszenia obciążeń finansowych.


PROGRAM:
1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zasady podziału subwencji ogólnej. Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę.
3. Rezerwa subwencji oświatowej – komu przysługuje i jak ją uzyskać?
4. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
5. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
6. Realny wpływ samorządu na wydatki oświatowe. Prawo oświatowe czy prawo finansowe? Władza zawarta w planie finansowym szkoły i przedszkola.
7. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu nauczyciela początkującego, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego.
8. Godziny ponadwymiarowe. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
9. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
10. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
11. Subwencja na dzieci niepełnosprawne i ograniczona możliwość jej wydatkowania. Gdzie szukać wydatków do rozliczenia choć nie ponosi się ich dodatkowo? Co ułatwia rozliczenie subwencji?
12. Nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
13. Wycena kosztów związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej. Przykłady optymalizacji sieci. Wyliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Prowadzący - Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.
14:00 – 14:15 Zakończenie Forum
14:15 – ..:.. Lunch

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca