Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Czas pracy kadry zarządzającej w samorządzie
29 kwietnia 2024 r.10:00-14:30

Przedmiot, cele i korzyści sesji:
• Zdobycie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z rozliczania czasu pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz zagadnień pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie pracy:
- zasadami prowadzenia ewidencji czasu pracy,
- dopuszczalności modyfikacji rozkładu czasu pracy określonego w regulaminie pracy,
- naliczaniem wynagrodzenia za pracę poza rozkładem,
- formułowaniem przepisów wewnątrzzakładowych.


Program sesji Forum:
1. Normy czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy ze szczególnym uwzględnieniem ewidencjonowania czasu pracy.
3. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia.
4. Formułowanie przepisów wewnątrzzakładowych w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy – regulamin pracy - przykładowe zapisy.
5. Praca w godzinach nadliczbowych – problematyka „polecania” nadgodzin - wzór.
6. Dopuszczalność świadczenia pracy w niedziele oraz święta.
7. Wliczanie szkoleń do czasu pracy po zmianach.
8. Rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) – wzór.
9. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto – wzór.
10. Naliczanie wynagrodzenia za pracę nadliczbową.
11. Rozliczanie pracy ponadwymiarowej.
12. Kontrola PIP w omawianym zakresie.
13. Zakres odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych za wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy.
14. Przydatna judykatura oraz stanowiska organów w kontekście zlecenia pracy poza rozkładem czasu pracy i jej rekompensowania.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener z ponad 13-letnim doświadczeniem m.in. w obszarze prawa pracy oraz przetwarzania danych osobowych, prelegent na licznych konferencjach naukowych, autor publikacji z zakresu prawa pracy, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, prowadzący szkolenia inspektorów pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych publicznej uczelni wyższej w Krakowie.

zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Majowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik
21 maja 2024 r.9:00-15:00

Przedmiot sesji:
Podczas zajęć o kompleksowym charakterze przedstawimy holistycznie zagadnienia dostępności oraz niepełnosprawności w kontekście komunikacji i zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dające uczestnikowi szkolenia szeroką wiedzę o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie jak i w codziennym życiu. Zrozumienie pojęcia niepełnosprawności przybliżane w czasie szkolenia ułatwia zapewnienie dostępności i wspiera komunikację z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.

Cele i korzyści:
• Zapoznanie z systemem prawnym dotyczącym osób niepełnosprawnych.
• Wsparcie instytucji publicznej w procesie zatrudniania pracownika będącego osobą niepełnosprawną.
• Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie komunikacji z kandydatem do pracy będącym osobą z niepełnosprawnością.
• Przygotowanie zespołu do wprowadzenia do niego osoby z niepełnosprawnością jako współpracownika.
• Poznanie i przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób z niepełnosprawnością.


Program sesji Forum:
1. Status osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
• Niepełnosprawność - czyli co? Osoba z niepełnosprawnością – czyli kto?
• Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności.  
• Wybrane przepisy dotyczące niepełnosprawności
- Dokumenty międzynarodowe i Unijne
- Konstytucja RP
- Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej
• Zapewnienie możliwości komunikowania się osobie niepełnosprawnej z instytucjami
• Publicznymi – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Wprowadzenie osoby z niepełnosprawnością do zespołu pracowniczego.  Uwrażliwienie na niepełnosprawność.
• Praktyczny Savoir – vivre oraz zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością.
- Zasady podstawowe
- Osoby niepełnosprawne intelektualnie  
- Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
- Osoby niesłyszące/niedosłyszące, z zaburzeniami mowy
- Osoby niewidome/niedowidzące
- Osoby niepełnosprawne ruchowo i niskiego wzrostu
- Osoby z epilepsją
- Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia
- Osoby z chorobami układu pokarmowego
- Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego
- Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym
- Osoby z innymi schorzeniami, z ukrytą niepełnosprawnością
- Osoby z autyzmem
- Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika
2. Prawo pracy osób z niepełnosprawnością.  
• Przepisy prawa pracy dotyczące osób z niepełnosprawnością.
• Chroniony i otwarty rynek pracy.
• System orzekania o niepełnosprawności. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności.
• Moc wiążąca orzeczenia o niepełnosprawności w systemie prawa. Jak czytać i rozumieć orzeczenie o niepełnosprawności. Czy niezdolność do pracy osoby niepełnosprawnej to zakaz pracy?
• Szczególne obowiązki i uprawienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.
• Niezbędne racjonalne usprawnienia.
• Uprawnienia pracownicze osoby z niepełnosprawnością, a obowiązki pracodawcy.
- Czas pracy osoby z niepełnosprawnością.
- Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
- Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących czasu pracy osoby z niepełnosprawnością.
- Obowiązkowa przerwa.
- Wynagrodzenie.
- Dodatkowy urlop wypoczynkowy.
- Płatne zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, itd.
3. Umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością.
• RODO a osoba z niepełnosprawnością.
• Proces rekrutacji osoby z niepełnosprawnością.
• Ujawnienie informacji o niepełnosprawności.  
• Dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
• Lista czynności przed dopuszczeniem osoby niepełnosprawnej do pracy
• Kwestia zawarcie umowy o pracę.
• Rozwiązanie stosunku pracy.
• Zarządzanie konfliktami, dyskryminacja, molestowanie, mobbing w kontekście niepełnosprawności.
4. Dyskusja i pytania.
5. Podsumowanie szkolenia.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Radca Prawny. Ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowska specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w jednaj z największych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością FUNDACJA INTEGRACJA.

zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.