Grudniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Prawo pracy w 2023 r. – podsumowanie zmian w ujęciu praktycznym
4 grudnia 2023 r. 10:00-14:30

Tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy stanowi rewolucję w wielu obszarach prawa pracy, poczynając od konstruowania umów o pracę, poprzez stosowanie pracy zdalnej na nowych zasadach, wzmocnienie uprawnień z tytułu rodzicielstwa oraz opieki nad osobami bliskimi, a także czasu pracy oraz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Przedmiotem spotkania jest podsumowanie tych zmian w ujęciu praktycznym. Trener nie tylko przedstawi nową regulację, ale przede wszystkim zwróci uwagę na praktyczne problemy w jej stosowaniu, a także zaprezentuje praktykę kontrolerską PIP dotyczącą nowych zagadnień. Dodatkowym atutem udziału w proponowanym spotkaniu omówienie w praktyce wzorów dokumentów związanych z nowymi przepisami. To również doskonała okazja do rozwiania zgłaszanych przez uczestników spotkania wątpliwości związanych ze zmianami w prawie pracy. Podczas analizy powyższych zagadnień zaprezentujemy również obszerne wyjaśnienia PIP oraz MRiPS.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Poznanie ostatnich zmian w prawie pracy i ich wpływu na sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
• Uzyskanie wzorów dokumentów przydatnych do zastosowania w praktyce.
• Wyjaśnienie przez trenera zgłaszanych przez uczestników wątpliwości z obszaru prawa pracy.
• Poznanie sposobu obsługi wniosków pracowników składanych w postaci elektronicznej.
• Zdobycie umiejętności formułowania treści umowy o pracę po zmianach.
• Poznanie nowych stanowisk urzędów, w tym PIP oraz sposobu kontroli stosowania zmienionych przepisów.

Program sesji Forum:
1. Prawidłowe formułowanie umowy na zastępstwo po zmianach.
2. Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pozostających w stosunku pracy w dniu wejścia w życie zmian.
3. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - procedura krok po kroku.
4. Czas odbywanych przez pracowników szkoleń a czasu pracy – jak po zmianach prawidłowo kwalifikować czas pracy?
5. Indywidualne prawo pracownika do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – sposób udzielania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych.
6. Nowe zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
7. Problematyka udzielania nowych przerw w pracy.
8. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zasady jego udzielania (wzór).
9. Przesłanki udzielania nowego zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej - zakres informacji przetwarzanych przez pracodawcę (wzór).
10. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy – właściwa procedura w zakładzie pracy (wzór).
11. Zmiana zasad udzielania zwolnienia celem opieki nad dzieckiem.
12. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie dostępu do bardziej stabilnych warunków zatrudnienia.
13. Zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego.
14. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych.
15. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tytułu rodzicielstwa (wzór).
16. Nowe zasady sporządzania świadectwa pracy – (wzór).
17. Nowe dokumenty w aktach osobowych oraz dokumentacji pracowniczej „nieaktowej”.
18. Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy - osoby odpowiedzialne oraz przykłady działania lub zaniechania, za które będzie karać inspektor pracy PIP.
19. Formułowanie treści umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy przy wdrożeniu pracy zdalnej.
20. Wniosek o pracę zdalną okazjonalną (wzór).
21. Ewidencjonowanie pracy zdalnej, w tym okazjonalnej.
22. Świadectwo pracy po zmianach (wzór).
23. Sposób rozpatrywania wniosku pracownika uprawnionego do pracy zdalnej (wzór).
24. Zasady wypłaty ryczałtu za pracę zdalną.
25. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp związane z pracą zdalną.
26. Wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na obowiązki pracodawców m.in. w zakresie kierowania pracowników na badania okresowe, szkolenia bhp, uprawnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, doręczaniem pism rozwiązujących stosunek pracy, udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych.
27. Trzeźwość w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy, który nie wdrożył wewnątrzzakładowej kontroli trzeźwości.
28. Wyższa płaca minimalna w 2024 r. – obowiązki pracodawcy samorządowego.
29. Święto przypadające na sobotę – właściwa kompensacja.
30. Kontrola PIP stosowania przez pracodawców znowelizowanych przepisów prawa pracy.

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie:
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca na studiach podyplomowych „Kadry i płace” na publicznej uczelni wyższej w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.