Forum Przewodniczących Rad

Kwietniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

26 kwietnia 2023 r.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Przedmiot spotkania:
• Prezentacja okresowej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego za rok 2021.
• Przedstawienie najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień wykazanych w kontrolach prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego.
• W czasie sesji przewidziany jest też czas na indywidualne pytania i problemy uczestników.

Program:
1. Podstawy prawne realizacji zadań z zakresu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
2. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

a. Powierzenie przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.
b. Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu oraz dostosowania dni i godzin przyjęć w sprawach skarg i wniosków do potrzeb ludności.
c. Informacja wizualna o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków.
d. Rejestr skarg i wniosków.
e. Komisja skarg, wniosków i petycji.
f. Rola przewodniczącego rady gminy/powiatu, sejmiku województwa w procesie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
3. Pojęcie skargi i wniosku.
4. Postępowanie skargowe.

a. Charakterystyka postępowania skargowego.
b. Organy właściwe do rozpatrywania skarg.
c. Rozpatrywanie a załatwianie skarg.
d. Przekazywanie skarg właściwemu organowi.
e. Skarga a postępowanie administracyjne.
f. Terminy załatwiania skarg.
g. Zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi.
h. Ponowienie skargi uznanej za bezzasadną.
5. Postępowanie w sprawach wniosków.
a. Organy właściwe do rozpatrywania wniosków.
b. Przekazywanie wniosków właściwym organom.
c. Terminy załatwiania wniosków.
d. Zawiadamianie o sposobie załatwienia wniosku.
6. Skargi i wnioski wnoszone przez redakcje i organizacje społeczne.
7. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

a. Organy sprawujące nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
b. Okresowa ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego oraz samorządowe jednostki organizacyjne w 2021 roku. Analiza wybranych danych.
c. Kontrole prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego. Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia.
8. Czas na ewentualne pytania i dyskusję.

Prowadzący:
Zastępca Kierownika Wydziału Kontroli - Oddział Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej.

Marcowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

25 marca 2023 r.

Optymalizacja finansowania oświaty w gminie

Przedmiot spotkania:
Wydatki na oświatę są jednymi z największych wydatków obciążających budżet każdej gminy, a otrzymana subwencja oświatowa najczęściej nie wystarcza na jej pokrycie. Podczas sesji uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób kalkulowana jest subwencja i jakie dane są uwzględniane do jej naliczenia. Prowadzący pokaże w jaki sposób można mieć wpływ na wysokość subwencji oświatowej. Podpowie też jak można zoptymalizować wydatki na oświatę wykorzystując dane jakimi dysponuje samorząd.

Program:

1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zasady podziału subwencji ogólnej:
• Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie,
• Metryczka subwencji oświatowej. Jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
• Wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?
3. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną jst. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego?
4. Wydatki szkoły a wysokość subwencji. Na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
5. Arkusz organizacji a wydatki szkoły i wysokość subwencji oświatowej. Zależności. Na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? Jakie dane wpływają na jej wysokość? Jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?
6. Omówienie poszczególnych typów oddziałów i dodatkowych środków w subwencji na taki oddział: oddział przygotowawczy, oddział integracyjny, oddział sportowy, oddział dwujęzyczny itd. Czy opłaca się utworzyć taki oddział z uwagi na ponoszone koszty?
7. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.

8. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
9. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
10. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
11. Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli?
12. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet szkoły i budżet samorządu.
Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
13. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej.
14. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Prowadzący:
Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Zaproszenie poniżej.

Kontakt
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel . +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl