Sesje konsultacyjno-szkoleniowe zrealizowane w ramach Forum Kadr:

ROK 2016
14.09 Zmiana przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów ważnych dla pracodawców samorządowych. Rozwiązywanie praktycznych problemów z zakresu prawa pracy
13.10 Urlopy wypoczynkowe, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy
17.11 Prawo pracy w samorządzie – zasady kontroli pip oraz najczęściej stwierdzane uchybienia
8.12 Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2016 r. (ZFŚS) oraz planowane zmiany w tym zakresie w 2017 r.

ROK 2017
19.01 Przetwarzanie danych osobowych w stosunkach pracy
2.02 Prawo pracy w 2017 r. – uchwalone przez ustawodawcę zmiany przepisów prawa ważne dla pracodawców samorządowych oraz wyjaśnienia organów w codziennej praktyce pracowników działów kadr
16.03 Czas pracy w samorządzie- warsztaty dla praktyków
12.04 Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w samorządzie – regulamin pracy, wynagradzania oraz ZFŚS
25.05 Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2017 r. (ZFŚS)
22.06 Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
31.08 Sprawy pracownicze w samorządzie od a do z. Podstawowe zasady i obowiązująca dokumentacja
16.10 Pracownik- emeryt w zakładzie pracy wg zmienionych przepisów emerytalnych
27.11 Zasady kontroli PIP oraz najczęściej stwierdzane uchybienia
14.12 Co za nami i przed nami w prawie pracy, czyli 2017 i 2018 r. w prawie pracy pracodawcy samorządowego

ROK 2018
31.01 Czas pracy – warsztaty dla praktyków
9.02 Nabór na wolne stanowiska  urzędnicze , rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie i zmiana umowy o pracę. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
7.03 Samorządowe prawo pracy w 2018 r.
6.04 Prawo pracy 2018/2019 – warsztaty aktualizacyjno-doskonalące
24.05 Zasady kontroli dokumentacji pracowniczej w samorządzie
10.07 RODO w kadrach
23.08 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
24.09 Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2019 r. Aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
24.10 Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym. Wybrane zagadnienia prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych

ROK 2019
11.01 Rewolucyjne zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
25.03 Rozwój umiejętności interpersonalnych
12.04 Zmiany w prawie pracy w 2019 r. w ujęciu praktycznym
10.06 Wynagrodzenia pracowników samorządowych - warsztaty
30.08 Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian Kodeksu pracy
10.09 Pracownicze Plany Kapitałowe
23.10 Zmiany w prawie pracy od września 2019r

ROK 2020
28.02 Pracownicze Plany Kapitałowe
13.05 Koronawirus a prawo pracy
29.06 Prawo pracy w praktyce- przegląd najważniejszych zagadnień
14.07 Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych w warunkach kryzysu epidemicznego
17.09  Wdrożenie i koordynacja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w praktyce
22.10 Praktyczne aspekty prawa pracy dla pracodawcy samorządowego. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach

ROK 2021
12.01 Zamiany w przepisach prawa pracy.
16.02 Zmiany i przegląd sprawiających trudności zagadnień samorządowego prawa pracy w 2021 r. "Okiem Kadrowca"
23.03 Pracownicze Plany Kapitałowe dla kadr  - jak uniknąć błędów przy obliczaniu i odprowadzeniu wpłat na PPK
20.04 Praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w samorządzie
13.05 Regulaminy pracy i Sygnaliści w JST
22.06 Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2021 r.
20.07 Konstruowanie umów cywilnoprawnych – zatrudnienie/współpraca
31.08 Zasiłki z ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem najnowszych zmian.
14.09 Wdrożenie Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – sygnaliści w samorządach

01.12 Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2021 oraz zmiany na 2022 rok

ROK 2022
27.01 Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu
18.02 „Czas pracy bez tajemnic”. Czyli o czym każdy praktyk powinien wiedzieć
08.03 Aktualne wyzwania z zakresu prawa pracy dla Pracowników działów kadr pracodawcy samorządowego
19.04 Rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązania, wydatki
13.05. Praktyczny wymiar projektowanych zmian przepisów prawa pracy dla pracodawców samorządowych.
22.06. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy: regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje.
22.07. Planowane zmiany kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników
24.08 Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
13.09 Efektywne prowadzenie rozmów oceniających pracowników
12.10 Dostęp do informacji publicznej w kontekście dokumentacji kadrowej i płacowej w praktyce organów administracji publicznej
08.11 Zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z planowanej nowelizacji Kodeksu pracy w 2022 r. wraz z nowymi zasadami rozwiązywania umów o pracę. Praktyczne zastosowanie wewnętrznych procedur antymobbingowych
07.12 Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach, a także inne zmiany przepisów Kodeksu pracy planowane na rok 2023

ROK 2023
23.01 Zmiany w prawie pracy w 2023 r. w zakresie kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej w samorządzie.
07.02 Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach.
15.03 Tworzenie i aktualizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w jednostkach budżetowych. Regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje
04.04 Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa i praktyki
22.05 Pracownik pod lupą, czyli metody kontroli pracownika.
22.06 Nowelizacje kodeksu pracy w praktyce. Jak zmiany wpływają na dokumentację kadrową?
05.07 Czas pracy bez tajemnic, czyli jak w praktyce planować i rozliczać czas pracy po zmianach przepisów w 2023 r.
24.08 Ubezpieczenia ZUS oraz zasiłki wraz ze zmianami 2023 r.
25.09 Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku
02.10 Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów.
09.11 Uprawnienia rodzicielskie po zmianach w 2023 r.
04.12 Prawo pracy w 2023 r. – podsumowanie zmian w ujęciu praktycznym

ROK 2024
30.01 Problemy kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji organów samorządu terytorialnego.
21.02 Nieprawidłowości w zakresie prawa pracy w JST z perspektywy kontroli PIP. Przykładowe listy sprawdzające do samokontroli

11.03 Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r.
29.04 Czas pracy kadry zarządzającej w samorządzie
21.05 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik
10.06 Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r., w tym nowa część E akt osobowych