FRDL Centrum Mazowsze posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualizujemy wiedzę w zakresie zmian w postępowaniu administracyjnym, przegląd orzecznictwa w tym zakresie dla pracowników administracji publicznej. Realizujemy szkolenia m. in. z zakresu praktycznego stosowania KPA, skarg i wniosków, doręczania dokumentów elektronicznych, funkcjonowania e-PUAP. Szkolimy z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

Realizujemy szkolenia dedykowane zarówno z aktualnych zmian PZP, szkolenia z tzw. małych zamówień publicznych, sprawozdawczości w zamówieniach oraz warsztaty dla zamawiających, np. dot. elektronizacji w zamówieniach publicznych. Współpracujemy z najlepszymi w Polsce specjalistami w tym zakresie.

Na zlecenie jednostek organizujemy szkolenia dot. prawa pracy, w tym urlopów i wynagrodzeń, funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pomagamy podczas nich opracować najbardziej efektywne zapisy w regulaminach organizacyjnych i regulaminach pracy, zorganizować pracę zdalną. 

Wspólnie z najlepszymi ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych przygotowujemy pracowników jednostek do efektywnej i zgodnej z przepisami pracy z danymi osobowymi. Realizujemy szkolenia i warsztaty dla pracowników, inspektorów ochrony danych osobowych, szkolenia dot. postępowania z dokumentami tradycyjnymi oraz elektronicznymi. 

Realizujemy w formule zamkniętej szkolenia z zakresu przygotowania urzędu do wymogów ustawy o dostępności, organizacji bezpiecznego procesu obsługi klientów, elektronizacji procesów oraz ePUAP, bezpieczeństwa informacji, udostępniania informacji publicznej. 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej, jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

• Zdobycie wiedzy o tym, jak stosować nową ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
• Poznanie standardów prawnych otwierania danych.
• Pozyskanie wiedzy o specyfice trybów zapewniania dostępu do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Kodeks Postępowania Administracyjnego

• Przedstawienie przepisów prawa regulujących tryb postępowania administracyjnego.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie postępowania administracyjnego.
• Przedstawienie stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu szkolenia, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne.
• Przedstawienie najnowszych zmian K.p.a. w tym zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są najczęstsze błędy lub zaniechania pracowników organów administracji publicznej, które wpływają na trwałość decyzji administracyjnych oraz jak ich unikać.

 


Nieprawidłowości w organizacji systemu przyjmowania, rozpatrywaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków powszechnych

• Omówienie zasad organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi.
• Omówienie najczęstszych problemów i nieprawidłowości w systemie wewnętrznej organizacji przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzenia postępowań skargowo-wnioskowych.
• Zdobycie lub rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zgodnego z prawem procedowania skarg i wniosków, co ułatwi poruszanie się w tematyce.
• Zdobycie cennych informacji i wskazówek jak zapobiegać nieprawidłowościom procesowym i merytorycznym przy załatwianiu skarg i wniosków.

 


Gospodarka odpadami – procedura wydawania decyzji administracyjnych

  • Poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętność wykorzystywania jej w prowadzonych postępowaniach o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
  • Zapoznanie się ze zmianą przepisów dotyczących utraty statusu odpadów.
  • Wskazanie najczęstszych błędów, problemów związanych z procedurą wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz odmową udzielenia zezwolenia/pozwolenia, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji dotyczącej gospodarki odpadami.


Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce - najważniejsze zagadnienia

  • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zadań i obowiązków GKRPA.
  • Zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jako zadania należącego do gmin.
  • Omówienie zasad pracy GKRPA oraz nowelizacje ustawy, w tym ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
     


Obowiązkowy rejestr umów od lipca 2022 roku a dostęp do informacji publicznej

Pracownicy administracji publicznej, w szczególności jst, mają coraz więcej obowiązków w związku z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dodatkowo, od 8 grudnia 2021 r., obowiązuje nowa ustawa o otwartych danych, która nakłada na jednostki nowy obowiązek prowadzenie rejestru umów a tym samym pojawiają się kolejne problemy w stosowaniu przepisów.

 

 


Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2022 roku

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych, i przydatnych. Dajemy wiedzę, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu pracy. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat, a z proponowaną prowadzącą od wielu lat dlatego wiemy, że to spotkanie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia działalności socjalnej w samorządzie.