Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Kodeks Postępowania Administracyjnego winien być znany pracownikom organów administracji publicznej, którzy prowadzą postępowania administracyjne. Na zajęciach przeanalizujemy poszczególne instytucje procesowe w oparciu o casusy i orzecznictwo sądów administracyjnych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do uczestników zajęć. Uczestnicy otrzymają obszerną prezentację zawierającą m.in. aktualne tezy z orzeczeń sądów administracyjnych.

Cele i korzyści

• Przedstawienie przepisów prawa regulujących tryb postępowania administracyjnego.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie postępowania administracyjnego.
• Przedstawienie stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu szkolenia, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne.
• Przedstawienie najnowszych zmian K.p.a. w tym zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są najczęstsze błędy lub zaniechania pracowników organów administracji publicznej, które wpływają na trwałość decyzji administracyjnych oraz jak ich unikać.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prowadzić postępowanie z poszanowaniem praw jego stron i uczestników.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak powinna wyglądać formalnie prawidłowa decyzja administracyjna.
• Uczestnicy szkolenia mogą inicjować dyskusję i analizę najbardziej interesujących ich zagadnień.

Program

1. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Postępowanie administracyjne przed organem I instancji:

• Wybrane zasady ogólne postępowania administracyjnego i skutki ich naruszeń.
• Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku. Właściwość organu. Spór kompetencyjny.
• Strona w postępowaniu administracyjnym. Pełnomocnik strony.
• Terminy załatwienia sprawy. Sposób obliczania terminu. Przywrócenie terminu.
• Ponaglenia. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu.
• Doręczenia w postępowaniu administracyjnym, w tym doręczenia elektroniczne.
• Protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym.
• Udostępnianie akt, wydawanie odpisów z akt sprawy.
• Dowody w postępowaniu administracyjnym.
• Zawieszenie postępowania.
3. Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Sprostowanie oczywistej omyłki lub błędu pisarskiego.
4. Odwołania od decyzji administracyjnej. Obowiązki organu pierwszej instancji po otrzymaniu odwołania.
5. Wznowienie postępowania administracyjnego, przesłanki wznowienia, tryb i termin wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania.
6. Przesłanki stwierdzenia nieważności, właściwość organu do stwierdzenia nieważności.

Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Koordynatorzy

 

Piotr Kubiak

Specjalista ds. szkoleń
tel. 
+48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl