Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje. Szczególny nacisk położony zostanie na nieprawidłowości w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego zostaną wyjaśnione najczęściej pojawiające się w praktyce błędy i nieprawidłowości w organizacji wewnętrznej systemu przyjmowania, rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków powszechnych. Omawiane podczas zajęć problemy przedstawione zostaną ze wskazaniem podstawy prawnej i prawidłowej wykładni przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, omawiane nieprawidłowości poparte zostaną relewantnymi przykładami, opartymi na prawdziwych stanach faktycznych. Biorąc udział w spotkaniu uczestnicy będą mieli możliwości konsultacji z praktykiem, posiadającym doświadczenie w rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz przeprowadzaniu kontroli z niniejszej tematyki.

Cele i korzyści

• Omówienie zasad organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi.
• Omówienie najczęstszych problemów i nieprawidłowości w systemie wewnętrznej organizacji przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzenia postępowań skargowo-wnioskowych.
• Zdobycie lub rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zgodnego z prawem procedowania skarg i wniosków, co ułatwi poruszanie się w tematyce.
• Zdobycie cennych informacji i wskazówek jak zapobiegać nieprawidłowościom procesowym i merytorycznym przy załatwianiu skarg i wniosków.
• Po szkoleniu uczestnik otrzyma gotowe, prawidłowe wzory pism do stosowania w postępowaniach skargowo-wnioskowych:
- wzór pisma przekazującego skargę/wniosek do rozpatrzenia według właściwości,
- wzór pisma przedłużającego termin załatwienia skargi/wniosku,
- wzór zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi/wniosku (dla organów wykonawczych),
- wzór pisma przekazującego skarżącemu/wnoszącemu zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku tj. podjętą uchwałę (dla organów stanowiących).

 

Program

1. Skarga i wniosek powszechny jako środek ochrony prawnej – zagadnienia ogólne:
a. Normy prawne regulujące organizację przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
b. Konstytucyjne prawo składania skarg i wniosków powszechnych.
c. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
d. Zakres przedmiotowy skargi oraz wniosku powszechnego.
e. Moc prawna skargi/wniosku powszechnego.
f. Wymogi formalne wobec skarg i wniosków, w tym stosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach w sprawach skarg i wniosków.
2. Realizacja obowiązków w zakresie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:
a. Obowiązki związane z organizacją przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.
b. Obowiązki związane z ewidencjonowaniem skarg i wniosków oraz przechowywaniem akt skargowo-wnioskowych, z uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt.
c. Stadia postępowania skargowo-wnioskowego, z uwzględnieniem sposobu i trybu przewidzianego dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
d. Obowiązki organów w zakresie zawiadamiania o sposobie załatwienia skargi/wniosku.
e. Terminy załatwiania skarg i wniosków oraz obowiązki organu w sytuacji konieczności przekroczenia terminu załatwienia skargi/wniosku.
3. Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie realizacji obowiązków wg kryteriów legalności oraz rzetelności:
a. W organizacji i ewidencjonowaniu skarg/wniosków oraz przechowywaniu związanej ze skargami dokumentacji.
b. Przy kwalifikacji pism jako skarg i wniosków w rozumieniu działu VIII k.p.a., w tym naruszenie zasady jednotorowości proceduralnej.
c. W przestrzeganiu właściwości organów do rozpatrzenia/przekazania skargi/wniosku powszechnego.
d. W zawiadamianiu o sposobie załatwienia skargi/wniosku, w tym wobec skarg/wniosków wniesionych na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.
e. W przestrzeganiu terminów załatwienia/przekazania skargi/wniosku.
4. Omówienie przygotowanych wzorów pism do stosowania w postępowaniach skargowo-wnioskowych.

Informacje o prowadzącym

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Na co dzień przeprowadza i koordynuje kontrole planowe w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie elektronicznej administracji publicznej rządowej i samorządowej.

Koordynatorzy

 

Piotr Kubiak

Specjalista ds. szkoleń
tel. 
+48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl