• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia dla Radnych

Szkolenia dla Radnych

FRDL Centrum Mazowsze posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla rad gmin, miast i powiatów oraz pracowników biur obsługi rady.

Organizujemy szkolenia z zakresu przebiegu sesji, procedury uchwałodawczej i dobrej legislacji, a także działalności komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji. Realizujemy również szkolenia dla sołtysów z zakresu gospodarowania środkami funduszu sołeckiego.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Proponowane tematy:

Tworzenie i procedura opracowania statutu gminy

Jeśli zastanawiacie się Państwo aktualizacją statutu swojej jednostki organizacyjnej, zapraszamy do organizacji szkolenia, które pomoże stworzyć statut nowoczesny, „uszyty na miarę” i odporny na niepotrzebne aktualizację.
Uczestnicy na spotkaniu:
• Zapoznają się ze specyfiką uchwał statutowych i aktualnymi uwarunkowaniami i praktyką legislacyjną;
• Pozyskają wiedzę pozwalającą uniknąć popełniania błędów będących podstawą stwierdzenia nieważności statutu;
• Zdobędą wiedzę o aktualnych kierunkach orzeczniczych w zakresie przepisów statutowych.
FRDL świadczy również usługi wsparcia przy tworzeniu i nowelizacji statutów jednostek samorządu terytorialnego, które spełnią wymogi ustawowe i będą przy tym łatwe w stosowaniu.


Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej”

• Podniesienie kompetencji osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Zyskanie umiejętności stosowania poprawnych technik prawodawczych specyficznych dla tekstu jednolitego.
• Prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.


Fundusz sołecki w gminie w świetle aktualnych unormowań prawnych

Fundusz sołecki wciąż nie jest w całości wykorzystywany. Dobrze rozdysponowany może przynieść wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Podstawa dobry to pomysł odzwierciedlający potrzeby mieszkańców oraz odpowiednie planowanie inwestycji. Szkolenie to okazja do rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących zasad funkcjonowania funduszu oraz uzyskania odpowiedzi na często pojawiające się pytania.


Skargi, wnioski i petycje w działalności rady gminy/powiatu

Skargi, wnioski i petycje wzbudzają duże zainteresowanie a z roku na rok zwiększa się liczba składanych tego typu pism. Powołanie w 2018 r. komisji skarg, wniosków i petycji wpłynęło na sposób procedowania w takich sprawach. Niejasność przepisów w tym zakresie stanowi dodatkową trudność.


 

Tworzenie Młodzieżowych Rad w gminie i powiecie

W czerwcu 2021 roku weszła w życie przygotowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta po raz pierwszy wprowadziła prawne podstawy do powoływania młodzieżowych rad na poziomie powiatów i województw, a także istotnie uzupełniła i poprawiła dotychczasowe przepisy dotyczące młodzieżowych rad gmin, m.in. wyposażając młodzieżowe rady w konkretne uprawnienia.


 

Praktyczne aspekty uchwalania, przyznawania i wykorzystania środków funduszu sołeckiego. Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – nowe przepisy i obowiązki gmin

• Proponujemy organizację spotkania dla sołtysów, podczas którego wskażemy jak powinny być rozdysponowane środki z fundusz sołeckiego a także przedstawimy nową regulacja prawna związana ze świadczeniem pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa od 1 lipca 2023 r.
• W czasie spotkania omówimy zasady uchwalania, funkcjonowania i rozliczania funduszu sołeckiego.
• Będzie też możliwość rozstrzygnięcia na konkretnych przykładach co można sfinansować z funduszu.
• Podczas spotkania przedstawimy wymagania jakie należy spełnić, by uzyskać nowe świadczenie.


 

Kontakt

Piotr Kubiak

Formularz szkolenia zamkniętego - FRDL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuje się z Państwem pracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej celem przedstawienia naszej propozycji oraz omówienia szczegółów.


Prosimy podać temat szkolenia jakim jesteście Państwo zainteresowani (może być tematyka, obszar itp)