REGULAMIN PROMOCJI „WAKACJE Z FRDL”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Organizatorem promocji „Wakacje z FRDL” jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa/ Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000052000; NIP 522-000-18-95; adres poczty elektronicznej:
szkolenia@frdl.org.pl; nr telefonu kontaktowego 533 721 103.
2.
Promocja obowiązuje w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1.
Promocja dotyczy 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika na wszystkie szkolenia online z wyjątkiem szkoleń realizowanych w ramach Forów działających przy FRDL CM, organizowane w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
2.
Warunkiem uzyskania zniżki w ramach promocji „Wakacje z FRDL” jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia uczestnika: w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

3.  
Zgłoszenia należy dokonać poprzez poprawne wypełnienie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na
https://frdl.mazowsze.pl/szkolenia-otwarte oraz wpisanie w polu uwagi: Wakacje z FRDL.
4.
Promocja nie łączy się z innymi rabatami. Przy zgłoszeniu udzielana jest zniżka korzystniejsza dla uczestnika.

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.
Wszelkie reklamacji powinny być kierowane do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego/ Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w terminie 7 dni od daty wystąpienia powodów reklamacji.
2.
Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 604 078 421, osoba do kontaktu Marcin Wielgus, mailowo na adres szkolenia@frdl.org.pl lub pisemnie na adres Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa z podaniem opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
3.
Organizator dołoży wszelkich starań by reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich wpływu.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z rabatu przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie uczestnika. Rabat możliwy do wykorzystania na szkolenia w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2022 r.
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie zgłoszenia uczestnika na szkolenie.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
2.
Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.frdl.mazowsze.pl
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.