Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej.

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja i upowszechnianie poprzez publikacje, zwłaszcza na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VIII Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego 24-25 września 2024 r. w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajową Radę Forów Sekretarzy w JST. 

Prowadzenie efektywnych działań w obszarach zarządzania stanowi jedno z najważniejszych wyzwań administracji samorządowej. Stałe analizowanie, w jakim kierunku prowadzone są działania, informacja zwrotna o celowości podejmowanych działań ma zadanie inspirujące i rozwojowe i stoi u podstaw realizacji konkursu. Prowadzone działania zarządzających wpływają na efektywność poszczególnych samorządów i ich konkurencyjność w zakresie realizacji polityk publicznych. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do podzielenia się zrealizowanymi wdrożeniami, które będą dobrym przykładem i wzorem do dalszego rozwoju działania samorządu.

Doceniane są nie tylko rozwiązania kompleksowe dotyczące działania urzędu, ale także osiągnięcia w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i obsługi klientów. Zgłoszone mogą zostać pojedyncze procesy zarządzania i obsługi. Ocenie podlegają takie praktyki, które zmierzają do ulepszania organizacji wewnętrznej pracy urzędu, poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd a tym samy tworzenie dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Obszary w ramach który mogą następować zgłoszenia do konkursu to:

 • Rozwiązania dot. współpracy z klientem urzędu.
 • Wdrożenie innowacyjnych sposobów obsługi klienta.
 • Wprowadzenie benefitów dla pracowników.
 • Usprawnienie procesu rekrutacyjnego i wdrożenie programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy.
 • Działania zapobiegające rotacji pracowników.
 • Program żegnania się z osobami z organizacji.
 • Dokonanie istotnych zmian w ścieżce rozwoju pracowników.
 • Dostosowanie funkcjonowania zespołu/urzędu do pracy zdalnej/hybrydowej.
 • System premiowania pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
 • Usprawnienia komunikacji w urzędzie.
 • Usprawnienie obiegu dokumentacji kadrowo-płacowej.
 • Programy i projekty angażujące pracowników w kwestie partycypacji społecznej, mające też wpływ na np. na kulturę organizacyjną urzędu.
 • Angażowanie pracowników w rozwój innych osób z instytucji.
 • Wdrożenie innych rozwiązań wspierających zarządzaniem urzędem, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i obiegiem informacji, bezpieczeństwem informacji.

Powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej kapituła nagrodzi za nowatorstwo i osiągnięcia w określonych obszarach statuetką oraz wyróżnieniem: Certyfikatem „Dobra Praktyka Zarządzania w Administracji Samorządowej” urzędy jako jednostki administracji samorządowej lub indywidualnych pracowników jako przedstawicieli konkretnych jednostek administracji samorządowej.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Główną nagrodą w konkursie jest Voucher w kwocie 2.500 zł na szkolenia realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.


Korzyści z uczestnictwa w Konkursie:

 • okazja do podsumowania wdrożonych rozwiązań w zarządzaniu w instytucją,
 • potwierdzenie profesjonalizmu w zakresie zarządzania kadrami w administracji samorządowej i dbania o współpracę z mieszkańcami
 • porównanie swoich doświadczeń z doświadczeniami innych urzędów 
 • zaprezentowanie nagrodzonych rozwiązań w trakcie VIII Krajowego Kongresu Sekretarzy
 • popularyzacja osiągnięć urzędu i jego pracowników.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać mailowe zgłoszenie do biura konkursu. Zgłoszenie należy przesłać na wniosku, który jest załącznikiem do regulaminu.

Kryteria wg których kapituła konkursu będzie oceniać przysłane zgłoszenia:

 • Innowacyjność - podejścia do rozwiązania problemów i wyboru wdrożonych rozwiązań (np. zastosowanie rozwiązań z uwzględnieniem procesu cyfryzacji i zastosowania sztucznej inteligencji),
 • Uniwersalność - czyli możliwość wdrożenia danego rozwiązania w innych urzędach,
 • Zasięg oddziaływania - liczba pracowników/klientów, którzy skorzystali i potencjalnie będą mogli skorzystać w przyszłości na wdrożeniu rozwiązaniu,
 • Mierzalność efektów - jaką zmianę wywołał wdrożony projekt, jak określono i zrealizowano wskaźniki efektywności,
 • Dopasowanie do potrzeb jednostki/klienta - czy projekt był odpowiedzią na wcześniej prowadzone badania i analizy lub zgłaszane wnioski, w jakim zakresie jego przygotowanie i wdrożenie odbywało się z udziałem grup interesariuszy (klienci, pracownicy), na ile przedsięwzięcie było komplementarne z innymi działaniami urzędu.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2024 (godz. 24.00). Wypełniony i podpisany wniosek (scan lub podpis kwalifikowany) na adres konkurs@frdl.org.pl

Przesłane wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w indywidualnych wiadomościach mailowych i telefonicznie.

Biuro Konkursu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa ul. Edwarda Jelinka 6
tel. 660 70 10 13
e-mail: konkurs@frdl.org.pl

Regulamin konkursu 

Formularz zgłoszenia do konkursu .pdf 

Formularz zgłoszenia do konkursu .docx