Szkolenia z FRDL to spotkania wykwalifikowanych i znających się na swoich obowiązkach praktyków ze starannie dobranymi ekspertami. Przez wiele lat działalności organizowaliśmy je w formule stacjonarnej, w jednym z naszych ośrodków terenowych. Jeszcze przed pandemią wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy realizacji szkoleń w formule online i hybrydowych.

Dzięki ciągłemu monitorowaniu zmian prawnych i planów nowelizacji przepisów nasze kursy i szkolenia odpowiadają potrzebom uczestników i pomagają im w usystematyzowaniu wiedzy i zdobyciu nowych i przydatnych kompetencji. Poza zagadnieniami prawnymi i finansowymi rozwijamy w ramach szkoleń także wiedzę i umiejętności informatyczne, zarządcze i osobiste uczestników.

Nasze wybrane, polecane propozycje szkoleniowe:

Finanse, rachunkowość, podatki

Schematy podatkowe w jst, nowe obowiązki raportowania w praktyce - 8 maja
Problematyka schematów podatkowych od momentu ich wprowadzenia budzi wątpliwości interpretacyjne w zakresie ich prawidłowego stosowania, przestrzegania terminów ich raportowania, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym tej tematyki.

Środki trwałe od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż po likwidację. Inwentaryzacja aktywów trwałych i obrotowych - 12-24 maja 
Zdejmowanie ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do nieodpłatnego przekazania w jsfp w 2023 roku po zmianach przepisów. Procedury i praktyka, najczęstsze nieprawidłowości.

VAT SLIM – 3. Zmiany podatku vat od 04.2023 w tym rozliczenie inwestycji dofinansowanych i sprzedaży węgla. Stanowisko TSUE w zakresie opodatkowania dotacji UE oraz wkładu własnego mieszkańców - 17 maja 2023

Odliczanie podatku VAT naliczonego na wprost, WSS i PP oraz dokonywania korekt odliczeń - 18 maja 2023

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie funkcjonowania służb finansowych jednostki. Kontrasygnata i kontrola wstępna - 18 maja 2023

Kadry, prawo pracy, płace

Jakie regulaminy i procedury powinien opracować pracodawca w 2023 roku w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników? Wzory pism - 12 maja

Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem - 15 maja
Przepisy prawa pracy przewidują cały szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, z których pracujący rodzice mogą korzystać już od momentu stwierdzenia stanu ciąży, przez okres dzieciństwa, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności (np. urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko). To nie tylko uprawnienia dotyczące kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią (np. zmiana warunków pracy, przerwy na karmienie), urlopy związane z rodzicielstwem (tj. urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy), ale także różne formy zwolnienia od pracy (np. tzw. urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat, badania lekarskie), czy szczególne formy i zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego. Status rodzica może w sposób istotny wpływać na sposób organizacji pracy, wymuszając na pracodawcy określone zmiany w tym zakresie, np. zakaz zatrudniania w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, wyjazdów w delegacje. Stosunek pracy pracujących rodziców podlega szczególnej ochronie trwałości, z czym wiążą się również specyficzne uprawnienia w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia pracownika posiadającego ten status.
Program szkolenia uwzględnia zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158).

KPA, prawo administracyjne, organizacja urzędu, archiwa

K.p.a. – aktualizacja wiedzy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz przygotowanie się do elektronizacji postępowań - 12 maja
Z praktyki orzeczniczej organów II instancji oraz sądów administracyjnych wynika, iż najczęstszą przyczyną uchyleń decyzji administracyjnych jest wadliwe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie przepisów prawa materialnego. Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami k.p.a. pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. Pracownicy urzędów, jednostek administracji publicznej muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę dotyczącą prawidłowego stosowania procedury administracyjnej, mającej decydujący wpływ na wynik pracy każdego organu administracyjnego. Posiadaną wiedzę muszą koniecznie uaktualnić o kwestie dotyczące doręczeń elektronicznych i elektronizacji postępowań. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, pozwalającym na usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z uwzględnieniem dokonanych zmian. Prowadząca, doświadczona trenerka, realizująca szkolenia dla administracji publicznej, a jednocześnie członek etatowy SKO, omówi dla Państwa instytucje bezpośrednio dotknięte zmianami, w tym: pełnomocnictwo, doręczenie pism, wezwania, podanie, adnotacje urzędowe, zaświadczenia na tle pozostałych przepisów.

Przekazywanie materiałów archiwalnych (kat. A) do archiwum państwowego - 19 maja
Organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są przekazywać materiały archiwalne do właściwych archiwów państwowych, w określonych terminach i formie. Proponujemy Państwu udział w webinarium, podczas którego omówione zostaną przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji, ale przede wszystkim kwestie praktyczne obejmujące przygotowanie i organizację przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, w tym porządkowania, stanu fizycznego przekazywanej dokumentacji, technicznego zabezpieczenia akt, czynności towarzyszących przekazywaniu materiałów archiwalnych, ewidencji przekazywanej dokumentacji. Szkolenie poprowadzi praktyk, specjalistka ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, biegły sądowy, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w
Archiwum Państwowym w Kielcach.

Oświata

Aktualizacja stawek dotacji w 2023 roku - 12 maja
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, stanowiącym kompendium wiedzy z zakresu ustalania i aktualizacji stawek dotacji oświatowej. Podczas praktycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia, zdobędą lub zaktualizują Państwo wiedzę niezbędną do prawidłowego obliczenia i aktualizacji stawek dotacji, z uwzględnieniem kwot na dzieci z Ukrainy. Praktyczne informacje pozyskane podczas zajęć pozwolą prawidłowo stosować algorytmy zapisane w ustawie, a także w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

POBIERZ PEŁEN KATALOG SZKOLEŃ ONLINE