Zapraszamy pracowników zajmującym się współpracą z NGO oraz pracowników służb finansowych JST na szkolenie 12 września, na którym kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia z zakresu dotacji celowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

  • Omówimy krok po kroku procedurę i tryby udzielania oraz rozliczania dotacji. 
  • Wskażemy czynności związane z kontrolą udzielonych dotacji, a także z podejmowaniem działań mających na celu zwrot do budżetu dotacji: niewykorzystanej, nienależnej, pobranej w nadmiernej wysokości oraz niezgodnie z przeznaczeniem. 
  • Omówimy również dotacje dla ochotniczych straży pożarnych udzielane na podstawie ustawy o osp. 

Przedstawiana tematyka zostanie omówiona w oparciu o aktualne przepisy prawa i orzecznictwo, a szkolenie prowadzi wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Szczegółowy program zajęć wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na naszej stronie: