• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów cudzoziemców z uwzględnieniem aktualnych i planowanych zmian

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu temat, który w tym roku staje się szczególnie aktualny w związku z ruchem kadrowym specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w kontekście organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną i poddane analizie ostatnie zmiany prawne, dotyczące organizacji i finansowania wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Wprowadzone 1 września 2022 r. standardy zatrudnienia specjalistów to wyzwanie nie tylko organizacyjne, ale także kadrowe. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. zakresy zadań realizowanych przez specjalistów, w odniesieniu  także do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przykłady dobrych praktyk w temacie organizacji i finansowania tych zajęć. Analiza protokołów pokontrolnych umożliwi natomiast określenie poprawności dokumentacji dotyczącej wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów cudzoziemców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie i uporządkowanej wiedzy o rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole/przedszkolu.

• Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

• Nabycie umiejętności właściwej organizacji i finansowania zadań dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

• Wskazanie współczesnych trendów w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, różnych sposobów organizacyjnych dotyczących realizacji edukacji włączającej.

• Przekazanie wskazówek pozwalających oszacować wielkość subwencji naliczanej na ucznia posiadającego określony rodzaj orzeczenia oraz rzeczywistych wydatków.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty w świetle zmian prawnych:
• omówienie wprowadzonych od 1 września 2022r. standardów zatrudnienia specjalistów;
• zmiany w sposobie organizacji wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
• typy zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• realizacja zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
• czas pracy nauczyciela a czas trwania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• kwalifikacje nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć ppp.
2. Finansowanie zadań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem zmian w jego zakresie:
• omówienie nowego modelu finansowania wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;  
• metryczka subwencji oświatowej - analiza dokumentu, wskazanie przydatnych informacji;
• analiza wag subwencyjnych dla poszczególnych grup uczniów w odniesieniu do liczby godzin nauczycielskich możliwych do realizacji w ramach tych wag;
• liczenie wielkości subwencji oświatowej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
• sposoby standaryzacji liczby godzin przydzielanych na placówki oświatowe;
• różne sposoby finansowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów cudzoziemskich, jej sposób zapisu w dokumentach wewnątrzszkolnych (analiza raportów pokontrolnych i raportów NIK).
4. Rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji edukacji włączającej, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie zróżnicowanej - omówienie działań wdrażających – Specjalistycznie Centra Wspierania Edukacji Włączającej.
5. Jak przygotować się do kontroli poprawności pobrania subwencji – z perspektywy dyrektora i jst?
• przykłady nieprawidłowości wskazanych w protokołach kontrolnych, dotyczących zasadności pobrania i wykorzystania subwencji i dotacji naliczanej na uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi przy uwzględnieniu sposobów realizacji wsparcia;
• omówienie dokumentacji wewnątrzszkolnej i w jst właściwej do realizacji wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru nad właściwym prowadzeniem dokumentacji.
6. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele - specjaliści, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za oświatę, ZEAS-ów, CUW-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka i edukatorka w zakresie zarządzania oświatą współpracująca z wieloma instytucjami, m.in. z ORE, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową. Dyrektorka wydziału oświaty w starostwie powiatowym, kierowniczka referatu oświaty oraz dyrektorka centrum usług wspólnych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Doradczyni metodyczna a później konsultantka ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych ODN w Poznaniu oraz egzaminatorka OKE w Poznaniu. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Doradca ds. rozwiązań zarządczych oraz ds. personalnego rozwoju Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 kwietnia 2023 r.