• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak zarządzać nieruchomością oświatową?

online
Miejsce
Internet
Termin
02 lipca 2024
Czas trwania
09:00 - 15:00
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 16 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie efektywne zarządzanie budynkami i terenami szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Nieruchomości oświatowe to wszelkie budynki, tereny oraz infrastruktura wykorzystywana w celach edukacyjnych - przede wszystkim budynki szkół, przedszkoli, placówek edukacyjnych oraz tereny przylegające do tych obiektów, takie jak boiska sportowe, place zabaw czy ogrody szkolne. Są one zarządzane przez różne organy administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, MEN, czy inne instytucje. Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najważniejszych kwestii dotyczących prawidłowego i efektywnego zarządzania nieruchomościami oświatowymi, zarówno w aspekcie administracyjnym, technicznym, finansowym, jak i strategicznym. Ekspert podczas szkolenia poruszy również zagadnienia dotyczące inwentaryzacji, kontroli okresowych, Książki Obiektu Budowlanego oraz bezpieczeństwa użytkowników tych nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem infrastrukturą edukacyjną.
• Zapoznanie z praktycznym sposobem prawidłowego administrowania nieruchomościami oświatowymi oraz z czynnościami niezbędnymi dla zarządzania bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi.
• Słuchacze otrzymują 100 gotowych dokumentów, między innymi aktywne kalkulatory zużycia mediów, interpretacje dotyczące przepisów przeciwpożarowych, wytyczne dotyczące kontroli placów zabaw.
• Poznanie wyzwań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi, takich jak specyficzne potrzeby infrastrukturalne placówek edukacyjnych, regulacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące dostępności.
• Zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z przepisami prawa budowlanego, przeprowadzania inwentaryzacji oraz Książki Obiektu Budowlanego.
• Zdobycie niezbędnych informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

zwiń
rozwiń
Program

Panel 1. Zarządzanie nieruchomością oświatową.
1. Zarządzanie nieruchomością wg. Fayol’a – metody, rodzaje, strony, podmiot, formy.
2. Właściciel obiektu.
3. Zarządca obiektu.
4. Zadania zarządcy nieruchomości - osobiste cechy zarządcy menadżera.
5. Rodzaje nieruchomości oświatowych: budynki i tereny żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, placówek edukacyjnych specjalistycznych, obiektów sportowych.
6. Źródła informacji o nieruchomości.
7. Trwały zarząd: okres trwania, przekazanie i wygaśnięcie, decyzja o ustanowieniu, wygaśnięcie, opłaty roczne, wysokość stawki, aktualizacja opłaty.
8. Bezpieczeństwo ludzi: przyczyny wypadków, bezpieczeństwo fizyczne.
9. Prawo oświatowe w kontekście zarządzania nieruchomością oświatową.
10. System oświaty i działania antyterrorystyczne.
11. Nauczyciel a nieletni.
• Kodeks karny.
• Przeciwdziałanie narkomanii.
• Czynnik ludzki.
• Symptomy i sygnały zagrożeń.
Panel 2. Inwentaryzacja.
1. Drabina inwentaryzacyjna, równoważnia inwentaryzacyjna.
2. Mapa i algorytm procesów.
3. Inwentaryzacja fundamentem zarządzania.
4. Prawo – ustawy, rozporządzenia, prawo rzeczowe.
5. Trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie.
6. Inwentaryzacja organizacji, obiektu budowlanego (budynek, grunt, eksploatacja, sieć wodociągowa) – tabela czynności.
7. Rodzaje dróg komunikacyjnych.
8. Cele i korzyści z inwentaryzacji.
9. Zużycie czasowe elementów budynku.
10. Trwałość wyposażenia lokalu.
11. Średni okres trwałości budynków.
12. Ocena stanu technicznego.
Panel 3. Kontrole okresowe.
1. Podstawy prawne.
2. Prawne obowiązki zarządcy.
3. Utrzymanie obiektu budowlanego.
4. System regulacji prawnych.
5. Wyszczególnienie kontroli i przeglądów.
6. Obiekty budowlane – budynki i budowle, drogi, ocena stanu dróg.
7. Art. 62 prawa budowlanego.
8. Terminy i rodzaje kontroli okresowych.
9. Kontrole: kotłów grzewczych, przewodów kominowych, instalacji ochrony środowiska, instalacji gazowych, urządzeń dźwigowych, instalacji odgromowej, elektrycznej, efektywności energetycznej.
10. Kontrola sprawności technicznej i użytkowej.
11. Kontrola w zakresie decyzji administracyjnej.
12. Usunięcie nieprawidłowości.
13. Sankcje za zaniedbania.
Panel 4. Książka Obiektu Budowlanego.
1. Obowiązek prowadzenia KOB.
2. Rodzaje i klasyfikacje obiektów budowlanych.
3. Obiekt budowlany: dokumentacja obiektowa, dane techniczne, charakterystyka, plan sytuacyjny.
4. Przykład budowli: sieć wodociągowa – podział, uzbrojenie, elementy sieci kanalizacyjnej.
5. Książka Obiektu Budowlanego: wymagania, zawartość, załączniki, zasady prowadzenia, spis treści, zakres wpisów, przetrzymywanie, zagubienie, najczęstsze błędy, organy uprawnione do kontroli.
13. Kontrole okresowe: półroczna, roczna, 5 letnia.
12. Oceny, opinie, ekspertyzy techniczne – zawartość, przykłady.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji i obsługi technicznej, osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie nieruchomościami szkolnymi, w tym za utrzymanie czystości, naprawy, konserwację, obsługę techniczną, pracownicy urzędów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne oraz nadzór nad nieruchomościami oświatowymi, osoby zarządzające funduszami na rozwój i utrzymanie nieruchomości oświatowych, administratorzy obiektów oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do końca 2013 r. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy oraz szkoleniowiec z 20 letnią praktyką. W latach 2006-2016 dyrektor zarządzający w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 pełnomocnik zarządu ZKZL Sp. z o.o. zarządzającego ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi. Długoletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuje w prowadzeniu szkoleń z dziedzin prawa cywilnego, prawa budowlanego, planowania operacyjno-finansowego, zarządzania informacjami, ryzykami, bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi oraz rozliczeniami kosztów dostawy mediów. W latach 2012-2018 organizator kilkunastu edycji kursu zarządcy nieruchomości. Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów. W marcu 2016 roku uhonorowany odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. Autor kilku publikacji zawodowych, artykułów prasowych i regulaminów rozliczenia mediów. W zarządzaniu nieruchomościami korzysta z kilkudziesięciu autorskich programów informatycznych optymalizujących pracę administratorów.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 16 czerwca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 czerwca 2024 r.