• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najważniejsze etapy procesu wg prawa budowlanego i ustaw odrębnych

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie proces inwestycyjny w świetle ustawy prawo budowlane. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim pracownikom wydziałów inwestycyjnych i budowlanych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przeanalizowanie krok po kroku przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane oraz ustaw towarzyszących takich jak planowanie przestrzenne, ochrona zabytków, wodne prawo. Podczas zajęć:
• Przedstawimy zagadnienia z zakresu prawa budowlanego.
• Wskażemy na praktyczne umiejętności przygotowania dokumentacji i zaplanowania inwestycji budowlanej.
• Nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.
Zagadnienia omawiać będziemy w odniesieniu do przykładów praktycznych prowadzonych postępowań inwestycyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego.
• Poznanie przepisów regulujących realizację inwestycji - prawa budowlanego i ustaw towarzyszących.
• Zapoznanie z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami.
• Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, jakie występują w procesie inwestycyjnym.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania oraz dla zobrazowania najistotniejszych kwestii z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego.
• Zapoznanie z dokumentacją związaną z prowadzeniem postępowania inwestycyjnego, a w szczególności dokumentami lokalizującymi inwestycje budowlane, takim jak plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz projektem budowlanym, zgodami realizacyjnymi i dziennikiem budowy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zarys faz procesu inwestycyjnego – od ustalenia lokalizacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
2. Źródła informacji o nieruchomości:

• Jak badać stan prawny nieruchomości? Skąd czerpać wiedzę o nieruchomościach?
• Dokumentacja dotycząca stanu prawnego nieruchomości.
• Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?
• Decyzje administracyjne w kontekście stanu prawnego nieruchomości.
• Jakie elementy księgi wieczystej będą kluczowe w trakcie procesu budowlanego?
• Ograniczenia w zakresie praw przysługujących do nieruchomości.
3. Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym:
• System planowania przestrzennego w Polsce.
• Plan miejscowy jako podstawowy akt planistyczny w gminie. Podstawa lokalizacji inwestycji.
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - przeznaczenie i procedura uzyskiwania. Roboty wymagające WZiZT.
• Dla jakich inwestycji dokumenty planistyczne nie są wymagane.
4. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych:
• Pozwolenie na budowę.
• Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
• Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
• Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
• Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
• Odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych szansą na inwestycje niekonwencjonalne.
• Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.
• Projekt budowlany po nowemu.
5. Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur – zgłoszenie robót budowlanych:
• Katalog obiektów na zgłoszenie.
• Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
• Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe.
• Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?
6. Przebieg procesu budowlanego:
• Rozpoczęcie robót budowlanych.
• Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
• Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
• Istotne zmiany w projekcie budowlanym.
• Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.
7. Oddanie obiektu do użytkowania:
• Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
• Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
• Zakres obowiązkowej kontroli.
• Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
8. Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu - sankcje.
9. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:

• Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
• Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę.
• Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania.
10. Podsumowanie zajęć, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, autor pracy doktorskiej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 maja 2024 r.