• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie i prowadzenie ewidencji księgowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 z uwzględnieniem wymogów w województwie śląskim

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 27.05.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone rozliczeniu, prowadzeniu ewidencji księgowej projektów dofinansowanych ze środków UE oraz kwalifikowania podatku VAT w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w projektach Funduszy Europejskich Województwa Śląskiego. Nowa perspektywa przyniesie istotne zmiany z zakresu rozliczania projektów dofinansowanych z UE, wymogów Instytucji Zarządzającej, które powinny znaczne ułatwić zasady rozliczania, ale jednocześnie mogą wzbudzać wśród beneficjentów niepokój i niepewność.
W trakcie szkolenia wskazane zostanie ryzyko związane z nowymi zasadami kwalifikowania podatku VAT w projektach UE oraz zasady jakimi będzie kierowała się Instytucja Zarządzająca Województwa Śląskiego. Wskazane zostanie w jaki sposób beneficjent może zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przygotowanie uczestników do rozliczenia finansowego projektu dofinansowanych z UE w nowej perspektywie 2021-2027 w województwie śląskim z uwzględnieniem obowiązujących zmian.
  • Po zakończeniu uczestnicy powinni w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu oraz kwalifikowania wydatków i podatku VAT.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.
2. Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie różnych kategorii wydatków oraz wykaz rodzajów dokumentów wymaganych prze Instytucję Zarządzającą Województwa Śląskiego dla potwierdzenia poniesienia poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych w tym:
a) Grunty, nieruchomości zabudowane.
b) Roboty budowlane i budowlano montażowe.
c) Zakup środków trwałych oraz WNiP w tym używanych środków trwałych.
d) Personel projektu - bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
e) Zadania zlecone – w tym umowy cywilnoprawne.
f) Koszty pośrednie w tym wynagrodzenia pracowników rozliczanych ryczałtem, promocja projektu, koszty administracyjne i inne.
g) Wkład niepieniężny.
3. Wyodrębnienie ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości - na przykładach.
a) Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów.
b) Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia.
c) Wyodrębnienie ewidencji inwestycji.
d) Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
e) Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
f) Ewidencja pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym:
- przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów sektora finansów publicznych/wzór,
- przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów sektora prywatnego/wzór.
4. Instrukcja obiegu dokumentów, w tym opis dokumentów księgowych, zgodnie z najnowszymi wymogami Instytucji Zarządzającej Funduszy Europejskich Województwa Śląskiego na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjentów i innych.
5. Najczęstsze nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej oraz dokumentacji wewnętrznej.
6. Kwalifikowalność podatku VAT - podział wartościowy - projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) do kwoty 5.000.000 euro oraz projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) powyżej 5.000.000 euro.
7. Ryzyko Beneficjenta w przypadku uzyskania korzyści w zakresie podatku VAT w tym:
a) Niejasne przepisy.
b) Zmiany w sytuacji prawnopodatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po zakończeniu projektu.
c) Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe jako wpływ na rozliczanie podatku VAT w projektach UE na podstawie najnowszych wyroków NSA, TSUE min. dotacje OZE, cyberbezpieczeństwo gminy z uwzględnieniem stanowiska MF.
d) Odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT z urzędu skarbowego a zwrot przez Beneficjenta dotacji wraz z odsetkami za zwłokę.
8. Panel dyskusyjny.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy beneficjentów, którzy zajmują się rozliczaniem projektów UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Zapraszamy kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowane osoby. Na spotkaniu mile widziane są grupy, zespoły pracujące przy rozliczaniu projektów UE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania i kontroli projektów dofinansowanych ze środków UE, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych oraz monitoringu projektów. Trener z zakresu podatku VAT oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych. Niezależny konsultant z zakresu pozyskiwania dofinansowanie, rozliczania projektów UE oraz prowadzenia ewidencji księgowej. Przeprowadziła ponad 6 tys. godzin szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 17 tys. osób. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 499 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 27.05.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.
Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 czerwca 2024 r.