Forum Pracowników Kadr: „Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2021 r.”

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie online „Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2021 r.”

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem czerwcowej sesji szkoleniowej Forum Kadr jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podczas sesji zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących oraz najnowsze orzecznictwo sądowe we wskazanym zakresie. Ponadto omówione zostaną najczęściej popełniane przez pracodawców błędy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców
• Kodeks pracy
• ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
• ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i jej zastosowanie przez pracodawców samorządowych
• rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
• regulamin zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• wzajemna relacja ww. aktów – który akt jest najważniejszy
2. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
• na jakie usługi mogą być przeznaczane środki z ZFŚS
• czego nie można finansować z ZFŚS
• problem imprez integracyjnych finansowanych z ZFŚS – orzecznictwo sądowe w tym zakresie
3. Osoby uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS:
• wg przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
• wg regulaminu w sprawie zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obowiązującego u pracodawcy
• pojęcie członka rodziny, o którym mowa w katalogu osób uprawnionych – art. 2 ustawy – praktyczne problemy – przykłady postanowień regulaminu
• definicja emeryta, rencisty – praktyczne problemy
• ograniczenie pomocy socjalnej dla emerytów, rencistów
• ograniczanie pomocy socjalnej dla pracowników na urlopach bezpłatnych
• objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami pracodawcy
4. Pojęcie kryteriów socjalnych oraz ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych:
• możliwość żądania dokumentów potwierdzających wysokość dochodu na członka rodziny – wyjaśnienia UODO na ten temat
• sankcje za odmowę przedłożenia wskazanych przez pracodawcę dokumentów
• możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń
• świadczenie 500+ a sytuacja socjalna uprawnionych
5. Metody ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu:
• sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu,
• stosowane metody przy ustalaniu przeciętnej liczby zatrudnionych,
• osoby uwzględniane i nieuwzględniane przy ustalaniu przeciętnej liczby zatrudnionych (pracownicy na urlopach rodzicielskich, bezpłatnych, osoby wykonujące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych).
6. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS oraz wysokość odpisu:
• wysokość odpisu podstawowego,
• dobrowolne kształtowanie wysokości odpisu,
• warunki zwiększenia odpisu – osoby niepełnosprawne,
• korekta rocznego odpisu,
• odpis a zwiększenie funduszu
• warunki zwiększenia funduszu.
7. Terminy i tryb przekazywania naliczonych kwot odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy.
8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

• zasady wprowadzania do stosowania regulaminu,
• zasady wprowadzania zmian do regulaminu,
• możliwość zmiany treści regulaminu w trakcie roku kalendarzowego
• ustalanie treści regulaminu (omówienie najczęściej popełnianych błędów),
• rola związków zawodowych lub przedstawicieli załogi przy tworzeniu treści i wprowadzaniu regulaminu.
9. Inne dokumenty niezbędne pracodawcy prowadzącemu działalność socjalną:
• preliminarz,
• tabele dopłat do rożnych form działalności socjalnej.
10. Administrowanie funduszem oraz konsekwencje naruszenia ustawy o Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
11. Administrowanie funduszem i ochrona danych osobowych
• postanowienia regulaminów Funduszu w zakresie danych osobowych,
• żądanie nadmiernej, nieuzasadnionej ilości danych osobowych,
• przetwarzanie danych osobowych w związku z przyznawaniem świadczeń socjalnych,
• czasokres przetwarzania danych,
• coroczny przegląd danych osobowych i konieczność ich usuwania,
• usuwanie danych osobowych a kontrole organów.
12. Komisje socjalne
• zasady tworzenia komisji socjalnych,
• charakter komisji ,
• skład komisji.
13. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS.
14. Omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wyjaśnienia i komentarzy organów kontroli dotyczących ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa i prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu kadr dla pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału zostanie pokryty z opłaty za szkolenie za miesiąc czerwiec. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 279 zł. Cena obejmuje udział w profesjonalnym sesji szkoleniowej online, materiały przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat, możliwość konsultacji z trenerem.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 17 czerwca 2021 r. mailem: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl lub telefonicznie na numer 698 343 042.

Ewentualną rezygnację można zgłosić najpóźniej 2 dni przed spotkaniem.