Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz uchwała budżetowa na 2022 rok. Aspekty praktyczne - szkolenie online

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule hybrydowej dają możliwość uczestnictwa stacjonarnie lub online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Uchwała budżetowa na 2022 rok.
a. obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej,
b. rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego, a ich sposób planowania i wykazania w uchwale budżetowej,
c. rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań,
d. szczególne zasady wykonywania budżetu, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
e. dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej
• uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu JST,
• fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
2. Wieloletnia prognoza finansowa od 2022 roku.
a. metodologia prognozowania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
b. powiązanie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej,
c. przedsięwzięcia wieloletnie
• zakres przedsięwzięć wieloletnich,
• wykaz przedsięwzięć wieloletnich jako załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217 ustawy o finansach publicznych:
a. definicja poszczególnych źródeł przychodów, określonych w art. 217 ustawy o finansach publicznych,
b. możliwość określenia ich wartości,
c. planowanie w budżetach deficytowych i nadwyżkowych,
d. przychody z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a wydatki w roku budżetowym.
4. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej:
a. zadania inwestycyjne,
b. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z budżetu państwa,
c. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z jednostek samorządu terytorialnego,
d. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji i innych środków od innych jednostek sektora finansów publicznych,
e. zmiany przedsięwzięć wieloletnich.
5. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
a. cel zaciągania zobowiązań dłużnych,
b. określenie limitów w uchwale budżetowej,
c. limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
d. możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
6. Upoważnienia w uchwale budżetowej i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Zmiana klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
8. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
a. wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich,
b. zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
9. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL Centrum Mazowsze pod adresem: https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-skarbnikow/spotkania-forum/najblizsze-spotkanie-1

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 września 2021 r.
Spotkanie realizowane będzie w formule hybrydowej.
Online: Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN.

Stacjonarnej: Sala szkoleniowa przy Chałubińskiego 8
Cena udziału: 519 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.