Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostanie wskazany praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z organizacją stałej i czasowej organizacji ruchu. W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z przykładami wydawanych opinii, oceną prawidłowości opinii, oceną prawidłowości zatwierdzeń.

Cele i korzyści

 • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
 • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
 • Celowość zmian w organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
 • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,
 • Rola organów administracji publicznej w procesie zmiany organizacji ruchu.

Program

 1.  Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
 2.  Granice zarządzania ruchem na drogach.
 3.  Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze". Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 4. Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.
  1. charakterystyka projektów organizacji ruchu:
 • projekt stałej organizacji ruchu: omówienie istotnych elementów,
 • projekt czasowej organizacji ruchu: – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
 • uproszczony projekt organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów,
 • zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku).
 1. wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu.
 2.  kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 1. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.
 2. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej lub czasowej).
  1. rozpatrzenie projektu organizacji ruchu:
 • opinie zarządcy drogi publicznej,
 • opinie policji,
 • inne opinie,
 • charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami)
 • wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu,
 • rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii,
 1. zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,
 2. odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek
 3. odrzucenie projektu organizacji ruchu,
 4. pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem)
 5. pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu. Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

7. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady
 z praktyki/kazusy.

8. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.
9.Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.
10. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na
 drogach. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
11. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne
 i projektowe).
12. Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant-zarządca
 drogi publicznej - organ zarządzający ruchem.
13 Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.
14 Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
 (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa). Dyskusja, przykłady
 z praktyki/kazusy.

15. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
 wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.
16. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.
17. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice
 w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).
18. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.
19. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania:

 1. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
 2. zgłoszenia robót budowlanych,
 3. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

20 Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty
 w nowelizacji).

Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Koordynatorzy

 

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 
+48 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl