Regulamin promocji "Pakiety szkoleniowe"

Skrócone zasady promocji 

FRDL 5 – pakiet 5 szkoleń on-line/m-c (maksymalnie 3 uczestników na jednym szkoleniu)
Kwota 1000 zł netto/m-c (przy zamówieniu na minimum 1 kwartał)

FRDL 10 – pakiet 10 szkoleń on-line/m-c (maksymalnie 3 uczestników na jednym szkoleniu)
Kwota 1800 zł netto/m-c (przy zamówieniu na minimum 1 kwartał)

FRDL max – pakiet open dla szkoleń on-line (maksymalnie 3 uczestników na jednym szkoleniu) w pakiet wliczają się również jednostki organizacyjne urzędu
Kwota 4000 zł netto/m-c (przy zamówieniu na minimum 1 kwartał)

 

Jak skorzystać z promocji?

1. Promocja "Pakiety szkoleniowe" dotyczy wszystkich szkoleń jednodniowych on-line ze strony internetowej www.frdl.mazowsze.pl
2. Promocja "Pakiety szkoleniowe" nie łączy się z innymi promocjami.
3. Promocja "Pakiety szkoleniowe" obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

REGULAMIN
1. Organizatorem promocji pod nazwą "Pakiety szkoleniowe" (,,Promocja”) jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052000, NIP 5220001895, REGON 00200603000000 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest strona internetowa http://www.frdl.mazowsze.pl
3. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń jednodniowych w formule on-line ze strony https://frdl.mazowsze.pl/program-on-line/program-otwarte obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., a także osób prawnych które w okresie obowiązywania Promocji zgłoszą uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu obejmującym okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez wpisanie w zgłoszeniu w polu uwagi: "Pakiety szkoleniowe".
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do wyboru szkoleń objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, w ilości która zależy od wybranego pakietu (5 szkoleń, 10 szkoleń lub bez limitu)
6. Uczestnik Promocji może zgłosić udział maksymalnie 3 pracowników na jedno szkolenie
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach forów samorządowych (Forum Sekretarzy, Forum Skarbników, Forum Kadr, Forum Oświatowego, Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast) , jak również z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na stronie www.frdl.mazowsze.pl w trakcie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy uczestnictwa w szkoleniu w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://frdl.mazowsze.pl/aktualnosci/regulamin-promocji-pakiety-szkoleniowe
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.