Prawo zamówień publicznych w 2022 roku. Tryby podstawowe z art. 275 pkt 1 lub 275 pkt 3 od A do Z. Który tryb jest korzystniejszy? Procedura, praktyka, czynności, terminy i dokumenty

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych po wejściu w życie nowych rozporządzeń. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu obejmującym praktyczną stronę przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, w trybie podstawowym opartym na art. 275 pkt 1 (bez negocjacji) oraz art. 275 pkt 3 (z negocjacjami). Omówimy tryb podstawowy w dwóch stosowanych wersjach oraz wskażemy różnice w sposobie przygotowania i prowadzenia postępowania. Dodatkowo podczas zajęć przedstawimy i przeanalizujemy zmiany w przepisach prawa mających wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowania. Przeanalizujemy przyczyny:
• braku ofert w postępowaniu, które trwa kilkanaście dni lub tygodni,
• zawyżonych cen w ofertach, co skutkuje unieważnieniem postępowania,
• dużej ilości pytań i żądań wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia, projektu umowy.
Omówimy również:
• wykluczenie wykonawcy w związku z wojną w Ukrainie,
• przygotowanie SWZ, projektu umowy, opisu potrzeb i wymagań,
• zasady prowadzenia i dokumentowania negocjacji z wykonawcami,
• stronę elektroniczną i informatyczną postępowania,
• inflację, zmienność wynagrodzenia wykonawcy w umowach trwających dłużej, ale także poniżej 12 miesięcy.
Podpowiemy w jakich przypadkach warto zastosować procedurę udzielania zamówienia publicznego wskazaną w art. 275 pkt 1 (bez negocjacji), a w jakich przypadkach procedurę opartą na negocjacjach z wykonawcami (art. 275 pkt 3)? Rozważymy procedurę opartą na art. 275 pkt 3, jako receptę na brak ofert w postępowaniu, udzielimy wskazówek w zakresie zbudowania dobrego projektu umowy, który byłby akceptowany przez wykonawców składających ofertę. Wskażemy najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu postępowania, w tym brak elastycznych zasad realizacji, nie uwzględnienie wskaźników zmiany ceny i wynagrodzenia, wygórowane wymagania w projekcie umowy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie podstawowym (wersja z negocjacjami i bez negocjacji).
• Poznanie czytelnego schematu kolejnych kroków i czynności, które należy wykonać w procedurze zamówień publicznych, od przygotowania postępowania przez jego przeprowadzenie do samej realizacji umowy.
• Wskazanie różnicy w sposobie prowadzenia postępowania w trybie podstawowym opartym na art. 275 pkt 1 (bez negocjacji), w stosunku do trybu wskazanego w art. 275 pkt 3 (procedura z negocjacjami).
• Pozyskanie w wersji elektronicznej przykładowych dokumentów związanych z procedurą. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej propozycję dokumentacji dla trybu podstawowego opartego na art. 275 pkt 1 oraz art. 275 pkt 3, na podstawie którego będzie możliwość przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób szybki i efektywny.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w 2022 roku.
Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:
- Akty prawne (ustawy i rozporządzenia).
- Protokół postępowania – wersja edytowalna.
2. Przygotowanie do postępowania.
• Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę?
• Ustalenie wartości zamówienia.
• Opis przedmiotu zamówienia.
• Istotne elementy umowy.
• SWZ – warunki i wymagania, wykluczenia, kryteria oceny ofert - tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1.
• Opis potrzeb i wymagań – tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 3.
• Ogłoszenie o zamówieniu.
• Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu – sprawdzenie kluczowych elementów.
• Kiedy zastosować procedurę trybu podstawowego opartą na art. 275 pkt 1 (bez negocjacji) a w jakich przypadkach opartą na art. 275 pkt 3 (negocjacje z wykonawcami)?
• Procedura oparta na art. 275 pkt 3, jako recepta na inflację i zmianę wynagrodzenia.
Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:
- Przykładowa SWZ, opis potrzeb i wymagań + załączniki.
- Druki oświadczeń składanych po stronie zamawiającego (art. 56 ustawy pzp).
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego.
• Wszczęcie postępowania – pytania i odpowiedzi.
• Termin składania i otwarcia ofert – czynności.
• Oferty i oferty ostateczne w procedurze opartej na negocjacjach.
• Negocjacje – dokumenty i czynności.
• Badanie i ocena ofert – czynności / kolejność / obowiązki i możliwości.
• Wybór lub unieważnienie.
• Zawarcie umowy.
Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:
- Przykładowa korespondencja z wykonawcami (poprawa omyłek, żądanie wyjaśnień, odrzucenie oferty, wybór oferty).
- Przykładowe informacje, ogłoszenia upubliczniane na stronie internetowej zamawiającego.
- Protokół z negocjacji.
- Zaproszenie do składania ofert ostatecznych.
4. Realizacja umowy.
• Raport z realizacji umowy.
• Zmiany do umowy - kiedy jest to możliwe?
• Obowiązki w trakcie realizacji umowy – punkty obowiązkowe.
• Sytuacje niedopuszczalne w realizacji umów w zamówieniach publicznych.
• Odbiór przedmiotu zamówienia.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:
- Schemat przygotowania raportu z realizacji umowy.
- Przykładowa karta gwarancyjna.
- Zestawienie komentarzy i uwag.
5. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do osób przygotowujących, prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia oraz nadzorujących realizację umowy, członków komisji przetargowej, kierowników jednostki, osób odpowiedzialnych finansowo, osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału czy kryteria oceny ofert.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 28 lat.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 listopada 2022 r.