Zasady nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami komunalnymi z udziałem gminy w 2022 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione aktualne przepisy dotyczące nadzoru właścicielskiego, który sprawowany jest nad spółkami komunalnymi z udziałem majątku gminy. Prowadząca w przystępny sposób omówi m.in. formy wsparcia spółek komunalnych z udziałem jst oraz wskaże metody oceny efektywności ich funkcjonowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie regulacji wewnętrznych w strukturze urzędu związanych z zapewnieniem nadzoru i kontroli nad spółkami.
 • Przypomnienie obowiązków organów właścicielskich oraz rad nadzorczych.
 • Poznanie uprawnień radnych do kontroli nad działalnością spółek.
 • Omówienie zwiększonych obowiązków sprawozdawczych i analitycznych jst w zakresie konieczności monitorowania majątku jst zaangażowanego w spółkach.
 • Wskazanie przykładów nieprawidłowości w systemie nadzoru.
 • Dokonanie przeglądu wybranego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych.

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • czy radni mają prawo do bezpośredniej kontroli w spółce?
 • czy mają prawo do przeglądu dokumentów i żądania wyjaśnień?
 • jakie są obecnie granice nadzoru i kontroli w świetle zmian w ustawach samorządowych wszystkich stopni a także przepisach o zasadach rachunkowości?
zwiń
rozwiń
Program
 • Wprowadzenie – podstawowe przepisy.
 • Rodzaje spółek i zasady tworzenia przez jst (raport rzeczowy, finansowy oraz wysokość udziałów, działalność w sferze użyteczności publicznej).
 • Obowiązki kontrolne i nadzorcze organu właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego – zadania organu wykonawczego oraz organu stanowiącego – uprawnienia wspólnika.
 • Zasady organizacji nadzoru i kontroli w strukturze urzędu – regulacje wewnętrzne.
 • Zasady, cele i instrumenty nadzoru organów wewnętrznych spółki nad działalnością zarządu – rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna.
 • Regulacje antykorupcyjnych dotyczących składu władz zarządzających, kontrolnych, rewizyjnych, pełnomocników spółek z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców.
 • Uprawnienia radnych do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność spółek.
 • Powiązanie instrumentów wynagradzania kadry zarządzającej i członków rad nadzorczych z efektywnością spółki.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, udzielenia absolutorium członkowi zarządu przez walne zgromadzenie – warunkiem części zmiennej wynagrodzenia.
 • Metoda wskaźnikowa dla oceny efektywności. 
 • Formy wsparcia spółek komunalnych z udziałem jst – podwyższenie kapitału, udzielenie dopłat do kapitału, dotacje, poręczenia.
 • Wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności spółki dla dokonania oceny efektywności zarządzania spółką oraz ustalenia wynagrodzenia zmiennego (wybrane przykłady).
 • Liczba i wartość posiadanych akcji, udziałów w spółkach jst, zmiany oraz zasady zbycia – nowy, obowiązkowy element informacji do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.
 • Covid – ograniczenia w systemie funkcjonowania nadzoru.
 • Wybrane orzecznictwo oraz rozstrzygnięcia nadzorcze.
 • Przykłady nieprawidłowości w systemie nadzoru.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy radnych, członków komisji rewizyjnych, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wykonujących obowiązki nadzoru właścicielskiego, członków rad nadzorczych, przedstawicieli zarządów, skarbników jst, głównych księgowych jst oraz spółek, kadry kierowniczej i pracowników jst zajmujących się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru, kontrolerów wewnętrznych i audytorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca z ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych. 
Od wielu lat jest wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 czerwca 2022 r.