• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak prawidłowo i skutecznie rozpoznać skargę, wniosek i petycję. Praktyka urzędnicza a regulacje prawne

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim radnym i pracownikom biur rady szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawo składania skarg, wniosków i petycji do organów państwowych, samorządowych czy też organizacji i instytucji społecznych jest zagwarantowane przez Konstytucję RP. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy wykonawcze. Specyfika tego postępowania, różnorodność przedmiotowa skarg i wniosków, brak sądowej kontroli a co za tym idzie brak sądowej wykładni przepisów regulujących postępowanie skargowo – wnioskowe powoduje niejednorodne interpretacje i różnorodną praktykę nie zawsze zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku przeanalizujemy przedmiotowe zagadnienia i odpowiemy na pytanie jak prawidłowo i skutecznie rozpoatrywać skargi, wnioski i petycje, a omawiane regulacje prawne będziemy prezentowali w oparciu o konkretne przykłady z praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie i wyjaśnienie rozwiązań prawnych regulujących problematykę postępowania w sprawie skarg i wniosków na kanwie konkretnych przykładów.
• Wskazanie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
• Omówienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w procedurze rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
• Wskazanie najczęściej pojawiających się w praktyce błędów i nieprawidłowości w procedurze skargowo-wnioskowej wraz z przedstawieniem właściwej podstawy prawnej i prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematyki zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skargi i wnioski:
• Charakterystyka postępowania uproszczonego w sprawach skarg i wniosków.
- Konstytucyjne prawo do składania skarg i wniosków.
- Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
- Przedmiot skargi a przedmiot wniosku.
- Problematyka aktów administracyjnych a postępowanie skargowo – wnioskowe środki prawne.
• Wymogi formalne wobec skarg i wniosków.
- Sposoby wnoszenia skarg i wniosków.
- Skargi wnoszone drogą mailową.
- Zagadnienia dotyczące podpisu.
- Zagadnienia dotyczące adresu.
• Właściwość organów.
- Określanie organów właściwych do rozpatrywania skarg i wniosków.
- Przekazywanie skarg i wniosków według właściwości.
- Skarga na organ a skarga na pracownika organu.
• Załatwianie skarg i wniosków.
- Terminy załatwiania skarg i wniosków.
- Bezzasadność skargi.
- Ponowne załatwianie skargi w tej samej sprawie.
- Postępowanie wyjaśniające.
- Skarga w sprawie indywidualnej, w której dotychczas nie wszczęto postępowania administracyjnego.
- Zażalenie (skarga) strony na podstawie art. 37 KPA na niezałatwienie przez organ sprawy administracyjnej w terminie określonym w art. 35 KPA.
- skarga wniesiona w toku postępowania administracyjnego.
- Skarga wniesiona po zakończeniu postępowania administracyjnego.
- Zmiana skargi na odwołanie od decyzji.
- Zmiana skargi na wniosek o wznowienie postępowania.
• Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku.
- Treść zawiadomienia.
- Zawiadomienie w przypadku wielokrotnych skarg w tej samej sprawie.
- Elementy zawiadomienia.
- Zawiadomienie doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
• Środki zaskarżenia w stosunku do rozstrzygnięć podejmowanych w postępowaniu skargowym i wnioskowym.
• Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie skarg i wniosków.
• Nadzór w sprawach skarg i wniosków.

2. Petycje:
• Pojęcie i zakres prawa do składania petycji w Konstytucji RP.
- Ustawa o petycjach jako rozwinięcie normy konstytucyjnej.
- Podmioty zobowiązane do rozpatrzenia petycji – ujęcie normatywne.
- Osoby i podmioty uprawnione do składania petycji.
- Zakres przedmiotowy petycji oraz pojęcie interesu prawnego składającego petycję.
• Forma złożenia petycji.
- Elementy podmiotowo i przedmiotowo konieczne w petycji.
- Procedura uzupełniania braków formalnych petycji.
- Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia – warunki formalne.
- Procedura przekazania petycji do organu właściwego.
• Rozpatrzenie petycji – charakter prawny.
- Terminy rozpatrzenia petycji charakter prawny.
- Obowiązki informacyjne organu zobowiązanego do rozpatrzenia petycji.
- Sposób i forma rozpatrzenia petycji.
- Stosowanie przepisów kpa do ustawy o petycjach.
3. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w kontekście RODO:
• Obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym skargę, wniosek, petycję.
• Uprawnienia podmiotów składających skargę, wniosek, petycję.
• Dane osobowe składających skargę, wniosek lub petycję.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarze, kierownicy jednostek organizacyjnych jst, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 kwietnia 2023 r.