• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kompendium wiedzy radnego z zakresu planowania przestrzennego

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym, najważniejsze z punktu widzenia radnych.

Ważne informacje o szkoleniu

• Plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, uchwały krajobrazowe, studia uwarunkowań mają kluczowe znaczenia dla rozwoju gminy. Wpływają na komfort życia mieszkańców, dochody gminy, przyjazność inwestorom, potencjał inwestycji oraz ochronę przyrody. Wpływają też na wartość nieruchomości i sposób ich wykorzystania. Wszystkie te dokumenty uregulowane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego radny gminy powinien mieć wiedzę o zakresie regulacji, wpływie mieszkańców na wydawane uchwały i decyzje administracyjne i o kompetencjach gminy w tym zakresie.
• Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku omówimy zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, wskażemy zasady i najistotniejsze kwestie w przedmiotowym zakresie. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości. Zagadnienia prawne i merytoryczne będziemy ilustrować licznymi przykładami z praktyki dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu planowania przestrzennego.
• Dowiesz się:
- Czym są: studia uwarunkowań, plany ogólne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zintegrowane plany inwestycyjne oraz uchwały reklamowe.
- Kiedy możliwe jest wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Co to jest samowola urbanistyczna i czy gmina ma narzędzia do jej zwalczania.
- Czy rada gminy może wpłynąć na wartość nieruchomości położonych na terenie gminy.
• Uzyskasz odpowiedzi na kluczowe pytania i wyjaśnisz pojawiające się wątpliwości:
- Czy gmina może swobodnie kształtować zasady zabudowy, krajobraz i narzucać swoją wolę właścicielom nieruchomości?
- Czy inwestora może partycypować w kosztach sporządzenia aktu planistycznego lub wykonać dodatkową inwestycję na rzecz gminy?
- Czy gmina może zablokować „niechcianą” inwestycję?
- Czy trzeba być właścicielem nieruchomości by uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?
- Czy inwestycję celu publicznego może zrealizować podmiot prywatny?
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe - prezentację zawierającą m.in. aktualne tezy z orzeczeń sądów administracyjnych oraz przykładowe fragmenty uchwał rad gmin dotyczące planowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Po co nam jest potrzebna ustawa, które reguluje zagospodarowanie przestrzenne? Omówienie najważniejszych kwestii dla radnych.
2. Czym jest ład przestrzenny? I co radny powinien wiedzieć na temat ładu przestrzennego.
3. Akty planistyczne:
• Czym jest plan ogólny?
• Czym jest studium uwarunkowań?
• Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
• Czym jest zintegrowany plan inwestycyjny?
• Czym jest uchwała reklamowa?
4. Kto tworzy i kto decyduje o treści ww. aktów planistycznych?
• Przygotowanie założeń i zgodność z planem ogólnym/studium.
• Konsultacje społeczne i wpływ mieszkańców oraz inwestorów na treść aktu planistycznego.
• Wpływ innych organów administracji publicznej na treść aktu planistycznego.
5. Co to są warunki zabudowy i w jakich sytuacjach wydaje się decyzje o warunkach zabudowy?
6. Wizja zagospodarowania przestrzennego gminy kontra wizja zagospodarowania przestrzennego inwestora?
7. Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy.
8. Co to jest cel publiczny? I co radny musi wiedzieć na temat celu publicznego.
9. Kto ponosi koszty sporządzenia aktów planistycznych i decyzji?
10. Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości na skutek zmiany jej przeznaczenia.
11. Wpływ aktów planistycznych na wartość nieruchomości.
12. Ustalenie tzw. renty planistycznej.
13. Odszkodowanie od gminy dla właściciela, któremu pogorszono możliwości zainwestowania nieruchomości.
14. Samowola urbanistyczna. Co to jest i jak postępować?
15. Podsumowanie, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, Radni rad gmin, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego: ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2024 r.