Trening zachowań społecznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Praca z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju czy dysfunkcjami w sferze umiejętności społecznych wymaga szczególnych umiejętności. Wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie bardzo przydatna w pracy w placówkach oświatowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach samopomocy, placówkach terapii zajęciowej, domach spokojnej starości, czy w trakcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Warto podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych nakłada na osoby świadczące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi obowiązek posiadania udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów zachowań społecznych, przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z treningiem umiejętności/zachowań społecznych jako jedną z form terapii dla osób defaworyzowanych.
 • Nabycie umiejętności prowadzenia treningów umiejętności/zachowań społecznych z podopiecznymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, napotykanych w codziennej pracy.
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności/zachowań społecznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami w sferze społecznej, z osobami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami zachowania, zapoznanie z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć.
 • Zdobycie umiejętności stosowania różnych form, metod i technik stymulujących szeroko pojęty rozwój społeczny oraz współpracy i skutecznego komunikowania się z podopiecznym oraz jego rodziną.
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów zachowań społecznych, przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 6 lipca 2006r.
zwiń
rozwiń
Program

1. Trening umiejętności/zachowań społecznych (TUS):

 • podstawowe założenia (wg Goldsteina),
 • cele indywidualne i grupowe,
 • rola terapeutów,
 • podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników, czas trwania/częstotliwość sesji.

2. Dobór do grupy:

 • grupy docelowe oraz adresaci pracy metodą TUS,
 • główne trudności przejawiane przez uczestników z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera),
 • magiczne pytanie.

3. Organizacja zajęć:

 • umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS,
 • plany zajęć,
 • narzędzia do pracy z grupą,
 • określenie systemów motywacyjnych,
 • określenie zasad panujących na grupie oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie,
 • wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników,
 • zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych,
 • dostosowanie form pracy do specyfiki grupy.

4. Ćwiczenia mające na celu:

 • dobór grupy,
 • określenie celów i narzędzi pracy,
 • określenie planu zajęć,
 • opracowanie systemu motywacyjnego,
 • określenie strategii postępowania w sytuacji, wystąpienia zachowań trudnych.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele i osoby współpracującym z dzieckiem z niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwoju, wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, rozwiązywania konfliktów. Mediator rodzinny, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz straty. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 285 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 2 grudnia 2021 r.