• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury administracyjne przyznawania świadczeń na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 28 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z KPA w pomocy społecznej, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym w OPS, w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie proponowanego szkolenia kompleksowo wyjaśnione zostaną procedury dotyczące przyznawania świadczeń z zakresu pieczy zastępczej, w szczególności dotyczące:

  • właściwego przyjmowania wniosku o przyznanie świadczeń z pieczy zastępczej,
  • modyfikacji/zmiany złożonych wniosków,
  • zbierania dowodów i ich oceny w postępowaniu wyjaśniającym,
  • przyznawania świadczeń poprzez wydanie decyzji administracyjnej zarówno pozytywnej jak i negatywnej dla strony.

Ekspert prowadzący szkolenie omówi również zasady prawidłowego wydawania decyzji dla solidarnie zobowiązanych rodziców, kiedy możliwe jest zastosowanie decyzji łącznej oraz decyzji częściowej. Wskaże także jak zastosować procedury RODO w postępowaniu k.p.a. Wyjaśni w jakich sytuacjach możliwe jest zawieszanie postępowania z urzędu lub na wniosek. Przedstawi także liczne przykłady z praktyki w oparciu o orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wyposażenie uczestników w umiejętności prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz udzielania pomocy osobom usamodzielniającym się.
• Zrozumienie procedur ustalania opłat związanych z pobytem dziecka w pieczy zastępczej oraz przygotowanie do podejmowania decyzji w tych kwestiach.
• Doskonalenie umiejętności w zakresie wszczynania postępowań administracyjnych, zbierania materiału dowodowego oraz wydawania decyzji, zarówno pozytywnych, jak i odmownych.
• Poznanie nowych regulacji i procedur dotyczących postępowania administracyjnego w przypadku braku aktywności organu lub przewlekłości procesu.
• Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat różnic proceduralnych w decyzjach dotyczących rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się oraz rodziców biologicznych przebywających za granicą.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
- Jakie są kluczowe różnice w postępowaniu administracyjnym dotyczącym rodzin zastępczych, rodziców biologicznych i osób usamodzielniających się?
- Jakie są obowiązki organu prowadzącego postępowanie administracyjne w kontaktach z rodzicami biologicznymi przebywającymi za granicą?
- Jakie są procedury zbierania materiału dowodowego w trakcie postępowania wyjaśniającego?
- Jakie są kroki podejmowane w przypadku, gdy strona postępowania nie jest obecna lub niezdolna do czynności prawnych?
- Jakie są zasady udostępniania akt sprawy i sporządzania uwierzytelnionych odpisów dokumentów?
- Kiedy można zawiesić prowadzone postępowanie administracyjne, a jakie są skutki takiej decyzji?
- Jakie są nowe regulacje dotyczące obowiązków i uprawnień organu prowadzącego postępowanie administracyjne?
- Jakie są różnice w wymogach proceduralnych dla decyzji pozytywnych i odmownych w przypadku rodziców solidarnie zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?
- Jakie są kroki weryfikacji ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy lub rozstrzygających o istocie sprawy?
- Jakie są procedury postępowania w sytuacji bezczynności organu lub przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania w kontakcie ze stroną postępowania.
2. Strona postępowania - rodzina zastępcza, rodzice biologiczni, osoba usamodzielniana. 
3. Postępowania w sprawie świadczeń dla rodzin zastępczych.
4. Postępowania w sprawie udzielania pomocy osobom usamodzielnianym.
5. Postępowania w sprawie ustalenia opłaty z pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

6. Wszczęcie postępowania. 
7. Postępowanie wyjaśniające: 
a. zbieranie materiału dowodowego w trakcie postępowania administracyjnego,
b. doręczenia pism i decyzji,
c. doręczenia pism i decyzji stronie zamieszkałej za granicą – rodzicie biologiczni w postępowaniach o ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy, 
d. sporządzanie protokołu z wyjaśnień strony, 
e. odbieranie oświadczeń, 
f. udostępnianie i odmowa udostępniania akt stronie, sporządzanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów - kiedy i w jakich przypadkach jest to możliwe i kto jest upoważniony do uwierzytelniania dokumentów? 
g. prowadzenie postępowania z udziałem pełnomocnika strony - wyznaczanie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych (formułowanie wniosku do sądu, wskazywanie osoby kuratora, określanie ram postępowania), 
h. sporządzanie odpisów z akt sprawy i odmowa wydawania uwierzytelnionych kopii z akt sprawy – czy możliwe jest kserowanie akt sprawy, wydawanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii akt sprawy?
i. terminy załatwienia sprawy (właściwe przedłużenie terminu załatwienia sprawy), 
j. nowe regulacje załatwiania spraw w sytuacji bezczynności organu bądź przewlekłości prowadzenia postępowania,
k. zawieszanie prowadzonego postępowania administracyjnego, 
l. ocena dowodów,
m. nowe regulacje dotyczące obowiązków i uprawnień organu.
8. Wydawanie decyzji pozytywnych i odmownych:
a. rożne wymogi proceduralne w zakresie decyzji uznaniowych i związanych,
b. decyzja dla rodziców solidarnie zobowiązanych do ponoszenia opłaty pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 
c. decyzje związane i uznaniowe dla rodzin zastępczych - przyznanie i odmowa świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych,
d. decyzje dla osób usamodzielnianych. 
9. Weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy lub rozstrzygającej o istocie sprawy.
10. Zakończenie i podsumowanie. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym OPS, MOPS, PCPR, placówek pieczy zastępczej, w szczególności osoby zajmujące się wydawaniem decyzji w sprawach o przyznaniu świadczeń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk-orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Prowadziła szkolenia z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów na terenie całego kraju. Konsultantka procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 28 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 czerwca 2024 r.