Inwentaryzacja w podmiocie leczniczym z uwzględnieniem warunków epidemiologicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie z formalnymi wymogami i standardami w zakresie inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego w podmiocie leczniczym oraz zasadami organizacji pracy zespołów spisowych w warunkach epidemii. Szkolenie uwzględnia szczególne warunki dotyczące inwentaryzacji leków, materiałów oraz sprzętu medycznego. Podczas szkolenia zostaną omówione przykłady nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji stwierdzane podczas kontroli. Zostaną także przekazane praktyczne informacje dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów uwzględniające wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy poznają wzorcowe procedury, w tym zawierające szczególne regulacje związane z reżimem sanitarnym, niezbędne zapisy w instrukcji inwentaryzacyjnej oraz dokumentację czynności inwentaryzacyjnych.
  • Dowiedzą się także, jakie są zadania i uprawnienia pracowników odpowiedzialnych materialnie, członków zespołów spisowych i komisji inwentaryzacyjnej oraz służb księgowych i kierownika jednostki.
  • Uzyskają wskazówki dotyczące sprawnej i prawidłowej organizacji procesu inwentaryzacji w jednostce.
  • Poznają zalecenia KSR z lipca 2016 r. oraz KSR nr 11 "Środki trwałe" w odniesieniu do inwentaryzacji zapasów i środków trwałych w podmiotach leczniczych.
  • Uzyskają odpowiedzi na pytania i będą mieli możliwość skonsultować kwestie problematyczne z ekspertem – praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Znaczenie i rola inwentaryzacji w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe – regulacje prawne i standardy.
2. Organizacja inwentaryzacji w jednostce:

• polityka rachunkowości, instrukcja inwentaryzacyjna - zakres niezbędnych regulacji,
• komisja inwentaryzacyjna, zespoły spisowe, pracownicy merytoryczni i księgowi, kierownik jednostki - zakres zadań i odpowiedzialność,
• inwentaryzacja ciągła, okresowa, elektroniczna,
• udział biegłego rewidenta.
3. Metody inwentaryzacji, ich właściwość, częstotliwość i zasady dokumentowania:
• spis z natury jako podstawowa metoda inwentaryzacji,
• potwierdzenie salda rozrachunków,
• weryfikacja stanu aktywów i pasywów.
4. Organizacja inwentaryzacji w podmiocie leczniczym w czasie epidemii SARS-CoV-2:
• reżim sanitarny przy pracach inwentaryzacyjnych i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego a regulacje wewnętrzne,
• czynności spisowe w pomieszczeniach nie związanych z działalnością leczniczą,
• organizacja spisu z natury składników majątku podlegających inwentaryzacji w strefie zakaźnej (szpitale jednoimienne, oddziały zakaźne, „czerwone” izby przyjęć, izolatki),
• elektroniczna dokumentacja w procesie inwentaryzacji.
5. Inwentaryzacja zapasów według zaleceń KSR z lipca 2016 r.:
• zapasy leków, jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych - szczególny rodzaj materiałów/zapasów - szczególne zasady inwentaryzacji,
• zapasy podlegające obowiązkowemu spisowi na dzień bilansowy,
• komisy sprzętu medycznego - zapasy obce podlegające inwentaryzacji.
6. Inwentaryzacja środków trwałych zgodnie z KSR nr 11 "Środki trwałe":
• obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencyjna podlegająca inwentaryzacji,
• dobór odpowiedniej metody inwentaryzacji - kiedy spis, kiedy weryfikacja?
• dokumentacja czynności inwentaryzacyjnych.
7. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, członkowie zespołów spisowych i zakładowych komisji inwentaryzacyjnych i inni odpowiedzialni za majątek i jego inwentaryzację w podmiotach leczniczych, pracownicy wydziałów nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi w podmiotach tworzących oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autorka publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny dostępny na www.frdl.mazowsze.pl do 15 października 2021 r.