Zmiany w Karcie Nauczyciela wchodzące w życie 1 września 2022 roku, a regulacje uchwał jst w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z wynagrodzeniami pracowników oświaty w kontekście zmian w prawie oświatowym. Przedstawiane na szkoleniu zagadnienia poparte zostaną praktycznymi przykładami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela, które wejdą w życie od 1.09.2022r. zmuszają do analizy zapisów obowiązującego w jednostce regulaminu wynagradzania oraz jego zaktualizowania. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego praktyk, dyrektor GZEAS, uaktualni wiedzę uczestników o zmiany wprowadzone nowelizacjami przepisów oświatowych w kontekście regulaminu wynagradzania, przekaże sprawdzone wskazówki i praktyczne rozwiązania oraz odpowie na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Celem szkolenia jest analiza wpływu zmian, wprowadzanych z dniem 1 września 2022r. do ustawy Karta Nauczyciela, w zakresie zmniejszenia liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, na kształt uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  • Przedstawienie zasad tworzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  • Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
  • Zajęcia będą prowadzone z naciskiem na praktyczne aspekty redagowania regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  • Materiały szkoleniowe obejmować będą przykłady dokumentów, które ułatwią Państwu wypracowanie własnego projektu zmian uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  • Szkolenie będzie uwzględniało regulacje prawne aktualne w dniu jego przeprowadzenia.
zwiń
rozwiń
Program

1.Konstruowanie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w oparciu o zasady techniki prawodawczej.
2. Konieczność dokonania analizy obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli pod kątem realizacji warunku uzyskania na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego nowych średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych oraz dyplomowanych.
3. Składniki wynagrodzenia nauczycieli ustalane przez MEiN. 
4. Zadania organu stanowiącego jst:

  • określenie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych oraz za warunki pracy,
  • określenie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • określenie wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 (nagrody i inne świadczenia ze stosunku pracy), o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

5. Mentor - nowe stanowisko z uprawnieniem do dodatku funkcyjnego.
6. Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi i konsekwencje jego niedopełnienia.
7. Możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące jst.
8. Zmiana wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli i jej skutki dla nauczycieli początkujących.
9. Finansowanie skutków zmian w wynagradzaniu nauczycieli wynikających ze skrócenia ich ścieżki awansu zawodowego.
10. Zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru.
11. Aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, sekretarze, przewodniczący rad i członkowie komisji edukacji/oświaty, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji/oświaty, CUW-ów oraz wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z wieloletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 września 2022 r.