• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne na dowóz dzieci do szkół - przygotowanie i prowadzenie postępowania

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne w oświacie będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych. 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 1 września 2022 r. rozpocznie się nowy rok szkolny. Dla samorządów jest to moment rozpoczęcia realizacji dowozu uczniów do szkół. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób przedstawimy zagadnienia z zakresu postępowania na wybór przewoźnika. Omówimy przygotowanie się do postępowania, zasady opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, projekt umowy oraz wskaźniki waloryzacji. Przedstawimy przykładowe rozwiązania, możliwe do wykorzystania w swojej jednostce. Udzielimy wskazówek w zakresie przygotowania umowy, która zapewniłaby możliwość zmiany cen np. paliwa, mających wpływ na realizację zamówień w perspektywie kilkunastu miesięcy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu udzielania zamówień publicznych na dowóz dzieci do szkoły.
• Zdobycie odpowiedzi na szereg pytań, które rodzą się w związku ze zmianami w przepisach prawa.
• Uzyskanie wersji elektronicznej:
- przykładowych opisów przedmiotu zamówienia, pozwalających w procedurach zamówień publicznych ustalić kryteria oceny ofert na poziomie 100%,
- projektu umowy,
- zaproszenia do składania ofert w procedurze poniżej progu 130 000 zł oraz w procedurach zamówień publicznych.
• Przykładowe rozwiązania omówimy dwutorowo, w zależności od wartości zamówienia. W praktyce uczestnicy szkolenia otrzymają 2 przykładowe ścieżki postępowania. Jedna w procedurach o wartości poniżej 130 000 zł i druga, gdy wartość zamówienia będzie równa lub wyższa niż 130 000 zł.
• Przygotowane przykłady i rozwiązania omawiane na szkoleniu będą dla uczestników szkolenia udostępnione w wersji elektronicznej, co ułatwi wykorzystanie ich w prowadzonych postępowaniach lub dostosowanie do własnych rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dniu prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w 2022 roku.
2. Podział sposobu postępowania w zależności od przedmiotu zamówienia i wartości zamówienia:
• Schemat postępowania na usługę dowozu dzieci do szkoły.
• Dopuszczenie składania ofert częściowych. Na co zwrócić uwagę i w jaki sposób ująć takie rozwiązanie w dokumentacji postępowania?
• Obliczenie wartości zamówienia zgodnie z ustawą pzp i sumowanie zamówień. Kiedy sumować, a w jakich przypadkach NIE. Opinie i interpretacje – także UZP.

• Regulacje wewnętrzne – procedury nie objęte przepisami ustawy pzp („regulaminowe”).
• Ustawa pzp – tryby i możliwość ich zastosowania w przypadku dowożenia.
• Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.
• Przykłady kryteriów oceny ofert w zależności od przedmiotu zamówienia.

• Na co zwrócić uwagę przygotowując i prowadząc postępowanie. Punkty krytyczne.
3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania nie objętego trybami ustawy pzp (poniżej 130 000 zł):
• Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę?
• Opis przedmiotu zamówienia.
• Istotne elementy umowy, w szczególności wskaźniki waloryzacji przy sukcesywnym wzroście cen. Przykładowe rozwiązanie – projekt umowy w zależności od przedmiotu zamówienia.
• Ogłoszenie, zaproszenie, warunki i wymagania, kryteria oceny ofert. Przykładowe rozwiązanie.
• Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu - jak można usprawnić postępowanie?
• Dokumentowanie postępowania. Przykładowe rozwiązanie.
4. Zamówienia publiczne o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 130 000 zł:
• Wybór trybu postępowania. Czy tylko tryb podstawowy jest dobrym wyborem?
• Postępowanie z możliwością zawarcia umowy na 2- 3 lata z efektywnym wykorzystaniem środków publicznych. Można taniej i prościej. Przykładowy schemat postępowania zgodnie z ustawą pzp.
• Przygotowanie SWZ, załączników i ogłoszenia o zamówienia w BZP. Przykładowa dokumentacja.
• Prowadzenie postępowania na przykładzie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1). Schemat i sposób postępowania.
• Realizacja umowy – zmiany, aneksy. Przykładowy projekt umowy i mechanizmy pozwalające zmienić ilość, czas realizacji, wynagrodzenie wykonawcy oraz inne warunki umowy.
• Raport z realizacji umowy. Przykładowe rozwiązanie.
• Obowiązki w trakcie realizacji umowy – punkty kluczowe.
• Sytuacje niedopuszczalne w realizacji umów w zamówieniach publicznych. Propozycja dalszego postępowania zamawiającego.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Rejestr umów – zmiana wymagań. Kilka praktycznych podpowiedzi.
6. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
7. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, pracownicy merytoryczni, członkowie komisji przetargowych, jednostki nadzorujące, pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych. Prowadzeniu szkolenia na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone od 28 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 sierpnia 2022 r.