• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opłaty za wyżywienie i wychowanie przedszkolne oraz ich egzekucja

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych ze stosowaniem i rozliczaniem opłat za pobyt oraz wyżywienie w przedszkolach.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówione zostaną zasady naliczania, pobierania i egzekwowania opłat za wyżywienie i wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wskazane zostaną źródła finansowania opłat za przedszkole oraz możliwości udzielania ulg w spłacie tych należności. Zaprezentowana zostanie również cała ścieżka egzekucji tych opłat.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania płynnością finansową oraz finansowania wyżywienia. Zdobyte informacje pozwolą na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów oraz prawidłowe przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.
• Omówimy zasady korzystania z posiłków przez pracowników.
• Przedstawimy terminy, sposoby oraz zwolnienia w uiszczaniu opłat za wyżywienie.
• Zaprezentujemy sposoby windykacji opłat.
• Omówimy zasady klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej w kontekście opłat za przedszkola.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne oraz procedury wewnętrzne związane z naliczeniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu publicznym.
2. Korzystanie z posiłków przez pracowników przedszkola:

• Osoby uprawnione do korzystania z posiłków.
• Wysokość opłaty oraz forma opodatkowania.
3. Terminy i sposoby uiszczenia opłat.
4. Zasady udzielania zwolnień z ponoszenia opłat:

• Finansowanie posiłków z budżetu przedszkola.
• Dofinansowanie do wyżywienia.
• Obciążanie notami księgowymi.
5. Żywienie dzieci – uchodźców z Ukrainy.
6. Przesłanki udzielania ulg w spłacie zaległości:

• Odroczenie terminu płatności.
• Rozłożenie płatności na raty.
• Umorzenie należności.
7. Proces windykacji opłat:
• Czynności przedegzekucyjne.
• Obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji.
• Przebieg postępowania egzekucyjnego.
8. Klasyfikacja budżetowa oraz ewidencja księgowa.
9. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie opłat za przedszkole:

• Rb-28s.
• Rb-34s.
• Rb-27s.
• Rb-N.
10. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi w przedszkolach, CUW-ach i ZEAS-ach oraz pracownicy działów finansowo-księgowych biorący udział w czynnościach związanych z naliczaniem i egzekwowaniem należności przedszkolnych oraz ewidencją księgową i sprawozdawczością budżetową, kierownicy tych jednostek, intendenci, kierownicy gospodarczy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych. Ekonomista posiadający kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej placówek oświatowych. Ekspert z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz rozliczania podatku VAT dla jednostek oświatowych. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 listopada 2023 r.