• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udzielanie przez gminę pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2024/2025. Przygotowanie i właściwa realizacja zadania

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 13 czerwca 2024 roku obowiązuje cena 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą stypendia i zasiłki szkolne.

Ważne informacje o szkoleniu

Choć uczniowie wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składać będą dopiero we wrześniu (do 15 września) do realizacji tego zadania trzeba się odpowiednio wcześniej przygotować - uaktualnić regulamin, wzory wniosków. Należy pamiętać, że nowy regulamin udzielania pomocy lub zmiana dotychczas obowiązującego wymaga podjęcia uchwały rady gminy (prawo miejscowe, podlegające publikacji i wchodzące w życie po 14 dniach od ogłoszenia). Zapraszamy Państwa na szkolenie:

 • podczas którego zostaną kompleksowo przedstawione zagadnienia związane z udzielaniem przez gminę pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, w tym:  ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w randze uchwały rady gminy, przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o udzielenie stypendium lub zasiłku szkolnego, ustalenie dochodu na jedną osobę w rodzinie ucznia oraz wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • w programie którego ujęte zostały wszystkie ważne elementy procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych, w tym związanych z pomocą dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia, z uwzględnieniem zagadnienia pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy.
 • Zapoznanie z procedurą oraz dokumentacją dotyczącą udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego omawianej tematyki.
 • Zapoznanie z innymi zagadnieniami związanymi z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym ochroną danych osobowych przetwarzanych w trakcie rozpatrywania wniosku oraz wprowadzaniem danych o udzielonej pomocy do Systemu Informacji Oświatowej.
 • Materiały szkoleniowe obejmują wzory dokumentów, w tym m.in. wzór wniosku o udzielenie stypendium szkolnego, przykłady decyzji przyznającej, wstrzymującej i cofającej stypendium szkolne, przykład regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo m.in. odpowiedzi na pytania:

 • Jakie elementy powinien zawierać wniosek o stypendium szkolne?
 • Na jakich zasadach udzielana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym uczniom będącym obywatelami Ukrainy?
 • W jaki sposób ustalamy dochód na jednego członka rodziny ucznia?
 • Jakie regulacje powinien zawierać regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym?
 • Jak należy interpretować pojęcie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, czyli jakie wydatki można sfinansować w ramach stypendium szkolnego?
 • Jak rozliczamy stypendium szkolne w przypadku dokonywania przez gminę refundacji na podstawie przedłożonych rachunków?
 • Jakie dane z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wprowadzamy do Systemu Informacji Oświatowej?
 • Czy administrator danych osobowych rozpatrujący wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma obowiązek stosowania art. 13 RODO?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom.
 2. Uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej.
 3. Specjalna regulacja dotycząca uczniów z Ukrainy – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dzień uznania pobytu obywatela Ukrainy w Polsce za legalny.
 4. Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie orzecznictwa sądów i administracji.
 5. Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 6. Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.
 7. Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie.
 8. Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
 9. Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy materialnej oraz wysokości stypendium szkolnego, w uzależnieniu od wysokości dochodu na jednego członka w rodzinie.
 10. Zaświadczenia, oświadczenia o wysokości dochodów służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie. 
 11. Zastosowanie przepisów art. 8 ust. 3-13 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia - omówienie z uwzględnieniem różnych źródeł dochodu.
 12. Obecnie obowiązujący próg dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego.
 13. Wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego.
 14. Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa oraz uzależnienie wkładu własnego gminy od wielkości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca tej gminy, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – z uwzględnieniem odmiennej regulacji dotyczącej środków na wypłatę pomocy materialnej udzielanej uczniom będącym obywatelami Ukrainy.
 15. Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 16. Przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych w procedurze postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.
 17. Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.
 18. Wprowadzanie danych o udzielonej uczniom pomocy materialnej do Systemu Informacji Oświatowej.
 19. Przetwarzanie danych osobowych w procedurze rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.
 20. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zatrudnieni w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz centrach usług wspólnych odpowiedzialni za prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a także inne osoby zainteresowane tematem szkolenia. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 13 czerwca 2024 roku obowiązuje cena 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2024 r.