• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uchwały jst w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w Karcie Nauczyciela, które weszły w życie 1 września 2022 r.

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z wynagrodzeniami pracowników oświaty w kontekście zmian w prawie oświatowym. Przedstawiane na szkoleniu zagadnienia poparte zostaną praktycznymi przykładami.

Ważne informacje o szkoleniu

Regulamin wynagradzania nauczycieli, ustalany w randze uchwały rady gminy (powiatu), stanowi jeden z podstawowych aktów prawa kształtujących sytuację materialną tej grupy zawodowej na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z wolą ustawodawcy, to właśnie zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli mają gwarantować osiągnięcie przez nich wymaganych prawem średnich wynagrodzeń. Przyjęty przez radę gminy (powiatu) kształt regulaminu wynagradzania determinuje wysokość wydatków danej jednostki samorządu terytorialnego na oświatę.
Jeżeli stoicie Państwo przed zadaniem zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, to proponowane szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej tego tematu. Analiza zagadnienia na bazie aktualnego orzecznictwa sądowego pozwoli na uniknięcie podstawowych błędów, które mogłyby skutkować unieważnieniem, przez nadzór wojewody, zapisów przyjętych w Państwa uchwałach w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Analiza wpływu zmian w zakresie zmniejszenia liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzonych do ustawy Karta Nauczyciela z dniem 1 września 2022 r., na kształt uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
• Przedstawienie zasad tworzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
• Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na praktyczne aspekty redagowania regulaminu wynagradzania nauczycieli.
• Materiały szkoleniowe obejmować będą przykłady dokumentów, które ułatwią Państwu wypracowanie własnego projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
• Na szkoleniu otrzymacie Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
-Czy regulamin wynagradzania nauczycieli jest aktem prawa miejscowego?
-Jakie warunki ogólne powinny zostać uwzględnione przy określaniu w regulaminie wynagradzania nauczycieli szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego?
-Czy z dniem objęcia stanowiska dyrektora można przyznać mu dodatek motywacyjny?
-Czy w regulaminie powinien pozostać dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu?
-Czy dodatek za wychowawstwo w kwocie 300 zł przysługuje nauczycielowi przedszkola?
-Od jakich okoliczności organ może uzależnić wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły?
-Czy ocena wyników pracy dyrektora szkoły może mieć wpływ na wysokość dodatku funkcyjnego?
-Czy rada gminy może ustalić okoliczności przyznawania dodatku za warunki pracy wykraczające poza katalog określony w rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy?
-Czy organ prowadzący posiada kompetencje do ustalenia w regulaminie wynagradzania okoliczności, w których nauczycielowi nie przysługuje konkretny składnik wynagrodzenia?
-Czy w procesie uzgadniania projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli wymagane jest uzyskanie całkowitej zgody związków zawodowych na propozycje organu prowadzącego?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Konstruowanie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w oparciu o zasady techniki prawodawczej.
2. Konieczność dokonania analizy obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli pod kątem realizacji warunku uzyskania na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego nowych średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych oraz dyplomowanych.
3. Składniki wynagrodzenia nauczycieli ustalane przez MEiN.
4. Zadanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego - ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli, szczegółowe umówienie poszczególnych elementów regulaminu:
a. określenie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych oraz za warunki pracy;
b. określenie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
c. określenie wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 (nagrody i inne świadczenia ze stosunku pracy), o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
5. Mentor - nowe stanowisko z uprawnieniem do dodatku funkcyjnego.
6. Obowiązek uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi i konsekwencje jego niedopełnienia.
7. Możliwość podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przez organy prowadzące szkoły będące JST.
8. Zapisy regulaminów uchylane przez organy nadzoru.
9. Aktualne orzecznictwo dotyczące regulaminów wynagradzania nauczycieli.
10. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, dyrektorzy i pracownicy wydziałów i referatów oświaty/edukacji jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za realizację zadań organu prowadzącego, dyrektorzy i pracownicy CUW-ów i ZEAS-ów oraz wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 maja 2023 r.