Raport o stanie zapewnienia dostępności. Obowiązki szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszam na szkolenie dotyczące Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawione zostaną wszystkich zagadnienia związane z przygotowaniem Raportu o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym minimalnych wymagań dostępności, dostępu alternatywnego, terminu złożenia i zawartości raportu. Wskazanie konkretnych przykładów z praktyki jednostek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami związanymi z przygotowaniem raportów – definiowanie potrzeb, opisy wymagań, proces przygotowania, składanie skarg na brak dostępności.
 • Przedstawienie sposobu połączenia założeń Raportu z prowadzoną i planowaną działalnością szkoły.
 • Zaprezentowanie możliwości wnioskowania o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej przez placówki.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna obligująca szkoły, przedszkola, placówki oświatowe do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Definicja szczególnych potrzeb – opis konkretnych przypadków.
 3. Opis minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami:
  • dostępność architektoniczna,
  • dostępność cyfrowa,
  • dostępność informacyjno-komunikacyjna w powiązaniu z przepisami szczególnymi w w/w zakresach.
 4. Dostęp alternatywny – sytuacje, w których można wprowadzić takie rozwiązanie.
 5. Czy w szkole powołujemy koordynatora do spraw dostępności?
 6. Redagowanie przez szkołę planu działania na rzecz poprawy dostępności - obowiązek, czy przydatna praktyka?
 7. Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  • termin złożenia pierwszego raportu,
  • zawartość raportu,
  • wypełnienie formularza raportu udostępnionego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
 8. Uwzględnienie dostępności w prowadzonej i planowanej działalności szkoły.
 9. Możliwość złożenia wniosku o zapewnienie przez szkołę dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
 10. Skarga na brak dostępności.
 11. Inne zagadnienia bieżące - pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

dyrektorzy i pracownicy odpowiedzialni w placówkach oświatowych za przygotowanie raportów o dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 2 marca 2021 r.