• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz dochodzenie należności

Potwierdzone

Przy zgłoszeniu do 14 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych ze stosowaniem i rozliczaniem opłat za pobyt oraz wyżywienie w przedszkolach.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy otrzymają kompleksowe informacje na temat zasad rozliczania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolach, zarówno w przypadku, gdy posiłki przygotowuje własna kuchnia jak i firma cateringowa, a także zasad rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Zdobędą również wiedzę i umiejętności na temat egzekwowania naliczonych opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo ekspert prowadzący szkolenie wskaże możliwe źródła finansowania opłat oraz wskaże możliwości udzielania ulg w spłacie należności za wyżywienie i wychowanie przedszkolne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat podstaw prawnych związanych z naliczaniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o finansach publicznych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.
  • Zrozumienie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
  • Zapoznanie się z zakresem zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej do opłat za pobyt i wyżywienie.
  • Zrozumienie terminów i sposobów uiszczenia opłat, włączając w to różne formy płatności.
  • Poznanie zasad udzielania zwolnień z ponoszenia opłat.
  • Zidentyfikowanie problemów związanych z żywieniem dzieci z Ukrainy i przedstawienie sposobów ich rozwiązania.
  • Nabycie umiejętności udzielania ulg w spłacie zaległości.
  • Zrozumienie procesu dochodzenia należności, w tym czynności przedegzekucyjnych, obowiązku wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz przebiegu postępowania.
  • Stworzenie przestrzeni dla dyskusji i pytań uczestników szkolenia, umożliwiając wymianę doświadczeń i poglądów na temat praktycznych aspektów związanych z naliczaniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu publicznym.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne związane z naliczeniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu publicznym: 
a) Ustawa o finansach publicznych a opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.
b) Charakter opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.
2. Wewnętrzne przepisy i procedury dotyczące naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. 
3. Zakres zastosowania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa do opłat za pobyt i wyżywienie:
a) Decyzje a przypisy należności.
b) Płatności z „góry” czy „z dołu”?
c) Odsetki.
d) Rozliczanie wpłat, itd.
4. Terminy i sposoby uiszczenia opłat.
5. Zasady udzielania zwolnień z ponoszenia opłat:

a) Finansowanie posiłków z budżetu przedszkola.
b) Dofinansowanie do wyżywienia.
c) Obciążanie notami księgowymi.
6. Problemy z żywieniem dzieci z Ukrainy.
7. Udzielanie ulg w spłacie zaległości:

a) Odroczenie terminu płatności.
b) Rozłożenie płatności na raty.
c) Umorzenie należności.
8. Dochodzenie należności:
a) Czynności przedegzekucyjne – wezwanie do zapłaty, upomnienie.
b) Obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji.
c) Przebieg postępowania, w tym m.in. tytuł wykonawczy.
9. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi w przedszkolach, CUW-ach i ZEAS-ach oraz pracownicy działów finansowo-księgowych biorący udział w czynnościach związanych z naliczaniem i egzekwowaniem należności przedszkolnych oraz ewidencją księgową, kierownicy tych jednostek, intendenci, kierownicy gospodarczy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 14 lutego 2024 r. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 marca 2024 r.