Obowiązki szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy wchodzące w życie 6 września 2021 roku

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obligują podmioty publiczne do spełnienia konkretnych warunków w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. 6 września 2021 roku stanowi datę wprowadzenia obowiązku spełnienia przez podmioty publiczne, a więc również jednostki oświaty, minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, a także stanowi początek obowiązywania przepisów regulujących przebieg postępowania skargowego przy braku spełnienia w/w wymagań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami wchodzącymi w życie 6 września 2021 roku dotyczącymi postępowania skargowego, w przypadku braku spełnienia wymagań dotyczących zapewnienia dostępności oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia.
  • Wskazanie terminu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie przez szkołę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej przez osoby ze szczególnymi potrzebami, postępowania ze skargą na brak dostępności, trybu odwoławczego.
  • Omówienie konsekwencji zaniechania zapewnienia dostępności przez szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową.
  • Umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawa prawna obligująca szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  2. Definicja szczególnych potrzeb – opis konkretnych przypadków.
  3. Analiza minimalnych wymagań, służących zapewnieniu dostępu osobom ze  szczególnymi potrzebami – jakie warunki musimy spełnić obligatoryjnie w placówce oświatowej w zakresie:
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych odpowiedzialni za przygotowanie jednostki do wdrożenia przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub nadzorowanie wdrożenia z pozycji organu prowadzącego a także inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 24 września 2021 r.