• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola dotacji oświatowych w praktyce - obowiązki organów dotujących, najczęstsze nieprawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji, wzory dokumentów

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie którego przedmiotem będzie kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego w krótkim wstępie teoretycznym zostaną omówione najważniejsze przepisy prawne dotyczące kontroli dotacji oświatowych, przekazanych placówkom niesamorządowym. Zdecydowana większość czasu podczas zajęć zostanie przeznaczona na omówienie praktycznych aspektów organizacji kontroli, katalogu wydatków, kwalifikujących się do pokrycia z dotacji oraz tych, których nie można z niej sfinansować. Wskazane zostaną także najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. W trakcie szkolenia zostaną przeanalizowane przykładowe wzory dokumentów, w tym protokół kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.
 • Uzyskanie lub uporządkowanie wiedzy i informacji dotyczących prawidłowego wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju oraz kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych oraz sposobu ich należytego dokumentowania.
 • Przedstawienie przykładów wydatków możliwych i niemożliwych do sfinansowania z dotacji.
 • Poznanie najczęstszych nieprawidłowości, ujawnianych podczas kontroli przeprowadzanych przez podmioty dotujące (jst) i organy kontroli.
 • Zdobycie praktycznych wskazówek i podpowiedzi na m. in. poniższe pytania:
  • w jaki sposób zorganizować kontrolę?
  • jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji?
  • jak prawidłowo udokumentować kontrolę?
  • jak przygotować protokół kontroli?
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych:
  • zakres i okres kontroli,
  • obowiązki kontrolne organów dotujących.
 2. Uchwała dotacyjna – jakie wymagane prawem zapisy powinny się w niej znaleźć, a jakie dodatkowe zapisy ułatwią i uskutecznią przeprowadzenie kontroli?
 3. Organizacja kontroli:
  • planowanie kontroli,
  • przygotowanie pracowników i ich kompetencje,
  • udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane,
  • prawa osób kontrolujących,
  • zawiadomienie o kontroli,
  • upoważnienie do kontroli,
  • program kontroli.
 4. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji:
  • rodzaje dokumentacji potwierdzających liczbę uczniów,
  • weryfikacja dokumentacji,
  • sprawdzenie czy uczeń jest dotowany w innym podmiocie,
  • wskazanie przykładowych nieprawidłowości.
 5. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji:
  • katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji,
  • rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki,
  • weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora),
  • weryfikacja wydatków na wydatki rzeczowe, remontowe i inne,
  • wskazanie przykładowych nieprawidłowości – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.
 6. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju.
 7. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych – jakie wydatki można rozliczyć z dotacji na uczniów niepełnosprawnych, jak powinna wyglądać prawidłowa ich dokumentacja?
 8. Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli – lista kontrolna, arkusz ustaleń, protokół oględzin, protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.
 9. Postępowanie pokontrolne:
  • wystąpienie pokontrolne,
  • protokół kontroli,
  • wskazanie nieprawidłowości,
  • zalecenia pokontrolne,
  • obowiązki organu prowadzącego,
  • procedura odwoławcza.
 10. Omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów na każdym etapie kontroli.
 11. Odpowiedzi na pytania, konsultacje kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW-ów, zajmujący się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni w jst, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lutego 2024 r.