• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Konkurs i powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej. Zasady przygotowania, przeprowadzenia/unieważnienia konkursu krok po kroku, powierzania innych stanowisk kierowniczych od 1 września 2024 r. z uwzględnieniem aktualizacji prawa

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 28 marca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań organu prowadzącego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zasady powierzenia stanowiska dyrektora w szkołach i placówkach oświatowych samorządowych, konkurs na stanowisko dyrektora, czy powierzenie innych stanowisk kierowniczych w tych placówkach. Prowadząca wskaże terminy i czynności organu prowadzącego, a także odpowie na najczęstsze problemy organizacyjne, proceduralne i praktyczne dotyczące realizacji tego zadania. Uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów - uchwał, zarządzeń, dokumentacji w sprawach prawa pracy, przydatne do wykorzystania i ułatwiające realizację ww. zadania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie do realizacji zadania dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach, przedszkolach, zespołach szkół i placówkach oświatowych od 1 września 2024 r. z uwzględnieniem aktualizacji przepisów prawnych.
 • Uzyskanie wskazówek w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz omówienie przypadków powierzenia stanowiska dyrektora w trybie pozakonkursowym.
 • Analiza procedury powierzenia innych stanowisk kierowniczych, w tym stanowiska wicedyrektora w publicznych placówkach oświatowych.
 • Omówienie wymaganych dokumentów w zakresie powierzenia stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
 • Otrzymanie pakietu dokumentów - zarządzeń, wzorów pism, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Analiza obowiązujących (zaktualizowanych / planowanych) przepisów prawnych:
  • konkurs w aktualizacji przepisów prawa oświatowego,
  • obowiązujące zmiany w wymaganiach wobec kandydatów na stanowisko dyrektorów, wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w samorządowych placówkach oświatowych,
  • wybór dyrektora w trybie konkursowym oraz możliwości powierzenia stanowiska dyrektora/ pełnienia obowiązków dyrektora w wyniku nie wyłonienia dyrektora w postepowaniu konkursowym,
  • aktualizacja oceny pracy w trybie obowiązujących zmian w awansie zawodowym po 6 września 2023 r.
  • istota porozumienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w ocenie pracy dyrektora.
 2. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkół, szkoły ponadpodstawowej, placówki oświatowej:
  • w jakim terminie zaplanować ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania konkursowego?
  • jak przebiega system wyznaczenia, zgłaszania i powiadamiania członków komisji konkursowej?
  • w jakiej postaci jest przyjmowana dokumentacja kandydatów na stanowisko dyrektora?
   • ogłoszenie o konkursie - wzór zarządzenia wójta/ burmistrza/uchwały zarządu powiatu,
   • doprecyzowanie wymaganej treści w ogłoszeniu o konkursie, informacji o sposobie organizacji konkursu,
   • informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, w tym ustawowy wymóg dokumentacji w formie elektronicznej,
   • zawiadomienie wymaganych instytucji i organizacji o imiennym wyznaczeniu członków do pracy w komisji konkursowej,
   • wymagania/zmiany prawne w zakresie powołania członków komisji konkursowej - przykłady obowiązujących zmian w doręczeniach i obiegu dokumentów, uwierzytelnienie elektronicznej korespondencji – wzory,
   • wyznaczenie członków komisji z ramienia jst, ze zmianą wprowadzoną z 28 lipca 2023 r.,
   • zarządzenie dotyczące zatwierdzenia składu imiennego komisji konkursowej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych - przykład zarządzenia,
   • związki zawodowe w składzie komisji konkursowej stosownie do sądowych stanowisk orzeczniczych,
   • analiza formalna dokumentacji złożonej przez kandydatów - uchwała dopuszczająca kandydata lub uchwała w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego- wzory),
   • zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej (przykład procedury, kolejność czynności prac komisji konkursowej, zakres odpowiedzialności, przykładowy wzór protokołu z przebiegu prac komisji konkursowej).
 3. Czynności przewodniczącego komisji konkursowej po zakończeniu obrad komisji:
  • jaki jest zakres czynności i zadań przewodniczącego komisji konkursowej?
  • na co należy zwrócić uwagę podczas przebiegu postępowania konkursowego?
  • jakie wzory pism/dokumentów należy przygotować przed rozpoczęciem konkursu?
   • powiadomienie organu wykonawczego jst o wyniku postępowania konkursowego,
   • przekazanie dokumentacji postępowania konkursowego,
   • uwzględnienie wymaganego czasu na zgłaszanie zastrzeżeń i wgląd kandydatów do dokumentacji z przebiegu postępowania konkursowego,
   • przygotowanie dokumentacji związanej z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora lub dokumentacji, wynikającej z nierozstrzygnięcia konkursu - przykłady dokumentów.
 4. Zatwierdzenie wyników konkursu przez organ prowadzący:
  • w jakim czasie należy przekazać organowi wykonawczemu dokumentację po przeprowadzonym konkursie?
  • wzór zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta/ uchwały zarządu powiatu,
  • powierzenie stanowiska dyrektora - wzór zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta/uchwały zarządu powiatu.
 5. Unieważnienie konkursu:
  • uzasadnienie, wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu,
  • ponowne ogłoszenie konkursu,
  • alternatywa powierzenia stanowiska dyrektora na czas określony, nie dłuższy niż 10 miesięcy.
 6. Czynności organu prowadzącego podejmowane w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora w trybie pozakonkursowym:  
  • przepisy wynikające z UPO,
  • zmiany w zakresie powierzania i odwoływania dyrektora.
 7. Archiwizowanie akt sprawy - wzory pism.
 8. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki, w tym zakres zadań organu prowadzącego- przykłady dokumentów.
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst, odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą, dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, zainteresowani problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 28 marca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 kwietnia 2024 r.