Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych: „Procedura opracowywania, zatwierdzania i dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Forum stanowi platformę współpracy i integracji osób zajmujących się zadaniami dotyczącymi tematyki związanej z oświatą, stanowiąc jednocześnie wsparcie dla środowiska zawodowego. szkolenie arkusz organizacyjny szkoły

Cele i korzyści

Przybliżenie i analiza praktycznych danych z analizy organizacji szkoły/przedszkola i informacji przydatnych organowi prowadzącemu w zatwierdzaniu organizacji pracy przedszkola/szkoły w odniesieniu do funkcjonowania szkoły w warunkach zmiennych wynikających ze stanu epidemicznego. Wdrażanie do budowania jakości kształcenia, wychowania i opieki poprzez racjonalne planowanie finansowania zadań oświatowych wynikające z analizy wniosków, zaleceń i wyników pracy szkoły/przedszkola.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne w wymaganiach opracowania arkusza organizacyjnego przedszkola/szkoły.
2. Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki w danej szkole/przedszkolu - sporządzenie projektu arkusza organizacji przez dyrektora z uwzględnieniem zakresu zadań wynikających z zapisów prawa i ustaleń z organem prowadzącym.
3. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego pracy szkoły, a wdrożenie organizacji pracy szkoły –etap planowania i stan wdrożenia organizacji- uwzględnienie zmiennych form funkcjonowania szkoły.
4. Racjonalizacja rodzajów zadań i rozwiązań związanych z organizacją i realizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej - zakres zajęć z zakresu pomocy psych.-ped. podlegających zatwierdzeniu w arkuszu organizacyjnym. 
• zajęcia indywidualne i grupowe,
• zajęcia wspomagające i rozwijające z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• czas realizacji i efektywność zajęć psychologiczno- pedagogicznych,
• zajęcia dodatkowe i opiekuńcze w pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• zajęcia specjalistyczne w przydziale zajęć z pp.
5. Zajęcia edukacyjne indywidualne organizowane wg określonych przepisów.
6. Zajęcia edukacyjne dodatkowe w szkolnym planie nauczania/ w organizacji pracy przedszkola.
7. Migracja uczniów/uczniowie powracający z zagranicy/uczeń cudzoziemiec w polskiej szkole- rozstrzygnięcia/ zmiany w organizacji szkoły/pozyskiwanie środków.
8. Arkusz organizacyjny szkoły w praktycznych rozwiązaniach realizacji ramowych planów nauczania: liczba i podział godzin zajęć obowiązkowych, zajęcia realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, w klasach łączonych, zajęcia indywidualne. Organizacja nauczania domowego, nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz indywidualnego toku i programu nauczania.
9. Kształcenie specjalna i edukacja włączająca w organizacji pracy szkoły/przedszkola.
10. Organizacja oddziałów integracyjnych, specjalnych, sportowych, dwujęzycznych, z przygotowania wojskowego- w szkołach ogólnodostępnych.
11. Zasady przydziału godzin zajęć dodatkowych finansowanych ze środków własnych JST w kontekście ich zasadności przydziału i efektywności rozwoju uczniów.
12. Decyzje kadrowe na etapie tworzenia arkusza organizacyjnego: zasady przydziału godzin dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, przenoszenie nauczycieli na inne stanowisko pracy w tej samej lub innej szkole, uzupełnienie przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole.
13. Panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń, analiza tzw. trudnych rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z JST, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału 180 zł netto od osoby (1 składka z Forum) – Członkowie Forum.  Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 279,00 zł netto.

Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 22 lutego 2021 r. e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

UWAGA: Możliwość rezygnacji bez kosztowej do 23 lutego 2021 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 23 lutego 2021 r. organizator obciąży Państwa pełnymi kosztami.