• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum oświaty: Awans zawodowy nauczycieli z uwzględnieniem zmian obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025 w zadaniach organów prowadzących

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Przeanalizujemy zadania organu prowadzącego wszystkie typy szkół i placówek oświatowych dotyczące przygotowania i realizacji procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
• Podsumujemy również czynności podejmowane przez organ prowadzący odpowiedzialny za realizację postępowania egzaminacyjnego wobec nauczycieli

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawa prawna dot. możliwości ubiegania się nauczyciela o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:
• po odbyciu stażu - na mocy przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 2022 r.
• po spełnieniu wymagań do ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego na podstawie nowych przepisów o awansie zawodowym nauczycieli - obowiązujących od 2023 r.
2. Zadania dyrektorów i nauczycieli normujące i porządkujące sposób i formę realizacji awansu zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem: posiadanego stopnia awansu zawodowego, rodzaju zatrudnienia, stażu i przerw w pracy, itp.
3. Podstawa prawna i termin złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu stażu i nauczycieli uprawnionych w oparciu o zaktualizowane - obowiązujące w roku 2024 zasady awansu zawodowego.
4. Zróżnicowana dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania awansowego - różnice w tzw. „teczce nauczyciela”.
5. Organ prowadzący powołujący komisję egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego zarówno wobec nauczycieli po zakończonym stażu na stopień nauczyciela mianowanego, jak również wobec uprawnionych nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
6. Postępowanie egzaminacyjne w przypadku nauczycieli posiadających stopień nauczyciela kontraktowego - po odbytym stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego według zasad do 31 sierpnia 2022 r.
7. Postępowanie egzaminacyjne w przypadku nauczycieli początkujących spełniających warunki do ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - zasady obowiązujące od wdrożenia zmian w KN w dniu 6 września 2023 r.
8. Analiza formalna złożonej dokumentacji na stopień nauczyciela mianowanego według „starych” i „nowych” zasad.
• błędy formalne w dokumentacji - wezwanie nauczyciela do terminowego uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji,
• pozostawienie wniosku bez rozpoznania w „starym” i „nowym” trybie analizy formalnej wniosku.
9. Powiadomienie nauczyciela o miejscu i terminie komisji egzaminacyjnej.
10. Zarządzenie organu prowadzącego o powołaniu składu osobowego komisji egzaminacyjnej
11. Przebieg, przewodniczenie i dokumentowanie czynności prac komisji egzaminacyjnej
- obligatoryjny wymóg 2/3 składu komisji.
12. Zapoznanie się komisji egzaminacyjnej ze złożoną dokumentacją przez nauczyciela oraz dokumentacją z analizy formalnej wniosku dokonanej przez przedstawiciela organu prowadzącego.
13. Przebieg egzaminu
- zadawanie pytań nauczycielowi ubiegającemu się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego- różnice i podobieństwa w starej i nowej formule egzaminu.
14. Ocena punktowa przebiegu egzaminu - akceptacja komisji dot. zdania egzaminu / brak akceptacji zdania egzaminu - różnice w starej i nowej formule powtórnego ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego.
15. Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego w formie decyzji administracyjnej.
16. Wymóg przyjęcia roty ślubowania przed organem prowadzącym podczas wręczania aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
17. Terminy zmiany uposażenia nauczyciela wynikające z daty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 449 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 3 czerwca 2024 r.