• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Oświaty: Komunikacja wewnętrzna. Źródła konfliktów, efektywna komunikacja i współpraca w zespole

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Każda organizacja potrzebuje efektywnych systemów komunikowania się pracowników pomiędzy sobą. Okazuje się, że problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: organizacji, zespołów i jednostek. Wzmacniając umiejętności interpersonalne swoich pracowników organizacja staję się efektywniejsza, zespoły mogą ze sobą współpracować, a procesy i procedury nie hamują rozwoju i płynności pracy. Problemem może być jednak fakt, że natłok zadań, presja czasu, kondycja psychofizyczna, niska świadomość siebie mogą wywoływać sytuacje stresogenne, a te w konsekwencji prowadzić do konfliktów. Celem sesji jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z komunikacją wewnętrzną, asertywnością oraz poznanie przyczyn powstawania konfliktów.
Korzyści z udziału sesji. Co uczestnik będzie wiedział? Czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia?
• Dowie się, jakie bariery utrudniają efektywne porozumiewanie się w zespole: różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno - emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki.
• Pozna zasady skutecznej komunikacji.
• Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny
• Pogłębi wiedzę na temat różnych typów osobowości i zdiagnozuje swój styl, wzmocni swoje umiejętności dotyczące komunikacji wewnętrznej i asertywności.
• Zwiększy swoją świadomość dotyczącą automotywacji.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Moduł 1. ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW
Cel: Uświadomienie uczestnikom źródeł konfliktów, które blokują komunikację w zespole.

• Czy każda grupa to zespół?
• Cechy zespołów zwycięskich i czynniki sukcesu zespołu.
• Poziomy konfliktów - rozwiązywanie konfliktów w zespołach:
- poziom informacji,
- poziom celów,
- poziom geograficzny,
- poziom wartości,
- poziom relacji.
• Typy postaw:
- postawy nawykowe - agresywna, pasywna, manipulacyjna,
- postawy wyuczone - asertywna i odważna.
• Korzyści z bycia asertywnym.
• Preferowany styl zachowania.
• Wpływ komunikacji na kształtowanie postaw i zachowań pracowniczych oraz budowanie kultury organizacyjnej instytucji.
• Budowanie atmosfery współpracy, działania, otwartości i komunikacji w zespole.
• Edyfikacja – pozytywne mówienie o innych kluczem do integracji zespołu i stworzenia atmosfery współpracy.
Moduł 2. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
Cel: Uświadomienie uczestnikom mechanizmów ułatwiających i blokujących komunikację w zespole. Poznanie swojego stylu komunikacji.

• Komunikacja - umiejętności komunikacyjne w relacjach.
• Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi.
• Aktywne, bierne, kosmetyczne, czy głębokie. Jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
• Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości.
• Współpraca w sytuacjach kryzysu – konstruktywne radzenie sobie ze stresem swoim i współpracowników.
• Przezwyciężanie barier komunikacyjnych (agresja, nietolerancja) z wykorzystaniem komunikatów asertywnych.
• Zarządzanie emocjami – kontrola emocji, a sprawne kierowanie pracownikami.
• Style komunikacyjne – jak budować pozytywne relacje z osobami o odmiennym stylu komunikacji.
• Autodiagnoza własnego typu osobowości w kontekście umiejętności komunikacyjnych.
• Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole.
Moduł 3 – NARZĘDZI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
Cel: Poznanie praktycznych narzędzi skutecznej komunikacji

• Złote zasady angażowania.
• Komunikacja motywująca.
• Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawy budowania relacji Przełożony – Pracownik.
• Konstruktywna krytyka – oddziel fakty od emocji.
• Kanapka informacji zwrotnych – skuteczny sposób przekazywania informacji trudnych.
• Komunikaty asertywne i odważne UFO i FUKOZ.
• Parafraza i rola pytań.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział tysiące uczestników. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, między innymi dla takich instytucji jak: Akademia Kultury Informacyjnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Poznaniu, Polski Instytut Dyplomacji, ZUS w Nowym Sączu, FRDL i inni. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziłam szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 349 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 1 grudnia 2023 r.