• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Arkusze na rok szkolny 2024/2025 z uwzględnieniem zmian w prawie. Jak zmniejszyć wydatki na oświatę bez straty dla ucznia?

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli prawidłowo przygotować arkusz organizacyjny szkoły, czy przedszkola po nowelizacji przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania, weryfikacji i zatwierdzania arkusza organizacji tak, aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując jednocześnie system wynagradzania nauczycieli. Omówimy, nie tyko prawne i formalne aspekty tworzenia i zatwierdzania arkusza, ale skupimy szczególną uwagę na finansowych konsekwencjach decyzji organizacyjnych, zawartych w tym dokumencie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania, weryfikacji i zatwierdzania arkusza organizacji.
  • Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy m. in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową. Wskażemy, na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę.
  • Przedstawimy możliwości konstrukcji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli). Ponadto wyjaśnimy, jakie zmiany wprowadzić do arkusza, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych SIO na dzień 30 września).
  • Szkolenie będzie połączeniem prawnych aspektów budowy arkusza z uwzględnieniem efektów finansowych. Finanse wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony wskażemy, jak zmniejszyć wydatki, a z drugiej jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Objaśnimy, jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody, pochodzące z subwencji. Znajomość efektów pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją jest niezbędna do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.
  • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
2. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
3. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
4. Oddziały i ich wielkość:

  • Przedszkole.
  • Klasy I-III szkół podstawowych.
  • Integracyjne.
  • Specjalne.
  • Sportowe.

5. Oddziały łączone.
6. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer- tańszy od godziny pracy nauczyciela.
7. Ramowe plany nauczania: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia w ramach kkz; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe; zajęcia, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy jst, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 kwietnia 2024 r.