Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli prawidłowo przygotować arkusz organizacyjny przedszkola.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego, a także dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji przedszkoli w największym stopniu determinuje zapanowanie nad podstawową kwotą dotacji dla przedszkola oraz sprawne i skuteczne pozyskanie subwencji oświatowej i dotacji na zadania wychowania przedszkolnego. Zapraszamy na szkolenie, które będzie swego rodzaju repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w organizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022, a także okazją do zaproponowania rozwiązań usprawniających organizację lokalnych systemów oświaty na poziomie wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w przepisach prawa oświatowego, w tym:
• przedstawienie podstaw prawnych w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego,
• omówienie standardów organizacji pracy przedszkola, zasad organizacji podstawy programowej, kształcenia specjalnego,
• omówienie organizacji pracy nauczycieli i specjalistów,
• zaprezentowanie racjonalnych rozwiązań organizacyjnych, których stosowanie może usprawnić pracę przedszkoli oraz lokalnych systemów oświaty
• wskazanie trybu pracy nad przygotowaniem arkusza, kompetencji kuratora, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza.

zwiń
rozwiń
Program

1. Związek zadań realizowanych przez przedszkole z modelem finansowania zadań oświatowych (subwencja, dotacja) i Systemem Informacji Oświatowej - zadania dyrektora w zakresie prawidłowości wprowadzenia danych.
2. Organizacja wychowania przedszkolnego w JST – wyniki rekrutacji, grupy jednorodne czy grupy zróżnicowane wiekowo.
3. Trzy formy organizacji kształcenia specjalnego (oddział integracyjny, oddział specjalny, włączenie ucznia objętego kształceniem specjalnym do oddziału ogólnodostępnego). Analiza porównawcza tych form pod względem organizacyjnym i finansowym.
4. Standardy organizacji pracy przedszkola wynikające z przepisów prawa:

• liczebność oddziałów,
• czas pracy przedszkola i czas pracy poszczególnych oddziałów,
• czas pracy nauczyciela a czas zajęć przedszkolnych – praktyczne rozwiązania,
• przydział nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
5. Zasady realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
• organizacja zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym – kwalifikacje nauczycieli,
• organizacja zajęć religii w przedszkolu.
6. Formy indywidualizacji w wychowaniu przedszkolnym, w tym organizacja nauki języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy. Co trzeba wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?
7. Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – zapisy w statucie dające możliwość elastycznego przydziału zadań specjalistom.
8. Tryb pracy nad arkuszem organizacyjnym.
9. Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym.
10. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji.
11. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania związane z organizacją wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 marca 2021 r.