Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji. Dotowanie przez JST przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niebędące JST

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Dotacje oświatowe są bardzo istotnym składnikiem budżetu samorządu. W marcu zmieni się podstawowa kwota dotacji na wychowanie przedszkolne, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tym związane.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z podpisaniem ustawy budżetowej na 2021 r. w marcu zostanie zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na wychowanie przedszkolne. Podczas proponowanego szkolenia omówiony zostanie temat aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz dotowania przez JST różnych form wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy na temat dotowania przez gminę niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem praktycznego obliczania podstawowej kwoty dotacji, jej aktualizacji oraz ustalania wysokości miesięcznej części dotacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego.
2. Pojęcie wydatków bieżących.
3. Statystyczna liczba uczniów.
4. Definicja najbliższej gminy.
5. Obliczanie należnej wysokości dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego.
6. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (art. 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
7. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów.
8. Aktualizacja należnej kwoty dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego (art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
9. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej związane z udzielaniem dotacji.
10. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego.
11. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zatrudnionych w urzędach gmin oraz centrach usług wspólnych, odpowiedzialnych za obliczanie i przekazywanie przez gminę dotacji dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego oraz za rozliczanie pomiędzy gminami kosztów wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 marca 2021 r.