Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą finanse wspólnoty mieszkaniowej, zarówno w aspekcie rachunkowym, jak i podatkowym.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie proponowanego szkolenia omówimy główne założenia ustawy o własności lokali i wynikające z niej konsekwencje dla prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych. Przedstawimy wszystkie możliwe sposoby prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych. Przeanalizujemy również zagadnienia z zakresu opodatkowania wspólnot w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Omawiane podczas zajęć zagadnienia zostaną podparte linią orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu rachunkowości i ewidencji księgowej we wspólnotach mieszkaniowych.
• Usystematyzowanie i poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.
• Omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i nieprawidłowości w zakresie prowadzenia księgowości wspólnot i podanie sposobu ich rozwiązania.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w codziennej pracy pytania związane z tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych:
• Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
• Obowiązki rejestracyjne: Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS.
• Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.
2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali:
• Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej.
• Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
• Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali.
3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości:
• Teoria rachunkowości – zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości.
• Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych – jednostka mikro.
• Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.
• Przykładowy plan kont wspólnot mieszkaniowych.
• Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych – dekretacja.
• Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
• Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych.
• Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych.
4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych:
• Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
• Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej.
• Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych
5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych:
• Rozliczenie kosztów dostarczania gazu.
• Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
• Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
• Pozostałe rozliczenia – wywóz nieczystości stałych.
6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych:
• Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
• Wyznaczenie wysokości zaliczek.
7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych:
• Dane do opracowania planu gospodarczego.
• Sporządzanie planu gospodarczego.
• Zakres rzeczowy planu gospodarczego.
• Zmiany planu gospodarczego.
• Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych:
• Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokali.
• Tryb głosowania uchwał.
• Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości.
• Przebieg zebrania wspólnoty.
• Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu.
• Uchwały i listy do głosowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierujemy do księgowych, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, administratorów wspólnot mieszkaniowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony księgowy przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego, organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 20 września, 389 PLN po 20 września. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 października 2022 r.