Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji prawa wodnego z punktu widzenia gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące gospodarki komunalnej, przedmiotem którego będzie znowelizowane niedawno prawo wodne. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. nowe regulacje dotyczące nieczystości ciekłych i innych zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową.

 

Ważne informacje o szkoleniu

7 lipca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Prawa wodnego niesie natomiast szereg wyzwań dla podmiotów działających w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Mianowicie, wpłyną one zarówno na sytuację gmin oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak również podmiotów świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Wynika to z faktu, iż ustawodawca postanowił zaostrzyć przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Przejawem tego będą wzmożone kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, a także nowe obowiązki dotyczące odbioru nieczystości. Nowe regulacje będą również źródłem dodatkowych obowiązków ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. Ponadto, nowelizacja Prawa wodnego przewiduje nieznany dotąd katalog kar dla gmin, które nie wypełniły wymagań określonych w dyrektywie 91/271 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Stąd też nowe przepisy mogą pośrednio wymusić konieczność dokonania rewizji sposobu funkcjonowania gminnych systemów ściekowych. Katalog nowych regulacji uzupełniają przepisy dotyczące procedury wyznaczania, zmiany oraz likwidacji aglomeracji, procedur związanych z KPOŚK oraz dotyczących wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego omówiony zostanie zakres zmian i ich wpływ na działania podmiotów stosujących omawiane regulacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zaprezentowanie najważniejszych zmiany wynikających z nowelizacji prawa wodnego.
• Przekazanie praktycznych wskazówek, dotyczących wdrożenia nowych wymagań na postawie doświadczeń prowadzącego.
• Wymiana praktycznych doświadczeń, a także odniesienie się do planowanych kierunków zmian przepisów na poziomie UE oraz bieżących wyzwań dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
• Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:
- Jakie zmiany wprowadza nowelizacja Prawa wodnego?
- Jakie nowe wymagania stawia się wobec użytkowników zbiorników bezodpływowych?
- Czy konieczny będzie odbiór nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni?
- Jakie nowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze będą miały gminy?
- Jakie nowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze będą miały podmioty odbierające nieczystości?
- Jakie kary przewiduje nowe Prawo wodne w przypadku niezapewnienia zgodności z dyrektywą ściekową?
- Kto i kiedy będzie kontrolował wykonywanie obowiązków względem odbioru nieczystości ciekłych?
- Jakie formalności będą związane z wykonaniem urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków?
- Kiedy nowe obowiązki wejdą w życie?
- Jakie działania podjąć w celu wdrożenia nowych przepisów?
- Jakie są aktualne wyzwania branży?
- Gdzie można poszukać nowych przychodów wobec trudnej sytuacji taryfowej?

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie.
• Dyrektywa ściekowa i jej wpływ na gospodarkę ściekową w Polsce.
- Jakie wymagania stawia dyrektywa ściekowa?
- Jak Polska radzi sobie z implementacją tych założeń?
- Czy nałożenie kar na Polskę jest realne i kto je poniesie?
- Jaką rolę ogrywa KPOŚK?
• Nowe perspektywy w kontekście oczyszczania ścieków (wybrane zagadnienia)
- Czy czeka nas zmiana dyrektywy ściekowej?
- Co dalej z przelewami burzowymi?
- Czy czekają nas zmiany dotyczące małych aglomeracji (poniżej 2000 RLM)?
- Jak UE zapatruje się na indywidualne systemy oczyszczania ścieków?
- Jakie stosunek ma UE do mikroplastików i farmaceutyków?
- Kiedy wejdą w życie regulacje dotyczące odzysku wody ze ścieków?
• Nowela Prawa wodnego z 2022 r.
- Jakie zmiany przewidują nowe przepisy?
- Kiedy wejdą w życie nowe obowiązki?
2. Nieczystości ciekłe – przegląd zmian.
• Omówienie nowej definicji nieczystości ciekłych.
• Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych.
- Jakie obowiązki mają właściciele nieruchomości?
- Co zmieni się po wejściu w życie noweli?
• Obowiązki gmin.
- Jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakłada nowela?
- Czy czekają na masowe kontrole zbiorników i przydomowych oczyszczalni?
- Czy konieczna będzie zmiana regulaminów?
- Jakie nowe sankcje nakłada nowela Prawa wodnego na gminy?
• Obowiązki podmiotów odbierających nieczystości ciekłych.
- Jakie obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze nakłada nowela?
- Jakie sankcje nakłada nowela?
- Jak ograniczyć patologie?
• Relacja gminy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
- Jaką rolę odgrywa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stacji zlewnej?
3. Zmiany dotyczące aglomeracji i KPOŚK.
• Nowe wymagania dotyczące aglomeracji.
- Jakie sankcje grożą gminą przypadku niewykonania obowiązków?
- Kiedy mogą być nałożone pierwsze sankcje?
- Co mogą zrobić gminy i przedsiębiorstwa, aby oddalić widmo kar?
• Zmiany w trybie wyznaczania i zmiany aglomeracji.
- Jak zmienią się przepisy dotyczące porozumień gmin w sprawach aglomeracji?
- Kiedy Wody Polskie będą mogły odmówić uzgodnień?
• Zaostrzenie przepisów dotyczących sprawozdań z realizacji KPOŚK.
- Jaki organ będzie właściwy w sprawach sprawozdań KPOŚK?
- Jak zmieni się tryb uzyskiwania ankiet dotyczących KPOŚK?
- Co w przypadku, gdy gmina nie przedłoży sprawozdania?
- Co w przypadku, gdy sprawozdanie będzie nieprawdziwe lub niekompletne?
4. Zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
• Jakie nowe elementy pojawią się w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych?
• Jakie nowe kompetencje uzyska organ regulacyjny?
• W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie w celu odzysku?
5. Wyzwania dla branży wodociągowo-kanalizacyjne wobec polityki taryfowej regulatora.
• Straty w branży wodociągowo kanalizacyjnej.
- Jakie są przyczyny i czy można coś z tym zrobić wobec nowych zadań?
- Czy można spodziewać się środków na finansowanie nowych inwestycji?
• Skrócenie taryf.
- Realne narzędzie czy martwe przepisy?
- Analiza case study.
• Ścieki przemysłowe – czy powinny znaleźć się w taryfach?
• Deszczówka – czy konieczne są opłaty za eksploatację?

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Gminy – pracownicy referatów zajmujących się gospodarką komunalną i ochroną środowiska, osoby odpowiedzialne za gospodarkę wodno-ściekową.
• Zakłady budżetowe – kierownicy zakładów zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, pracownicy odpowiedzialni za ten obszar.
• Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne – kadra zarządzająca oraz pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
• Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru nieczystości ciekłe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, właściciel kancelarii prawnej prezes spółki Law&Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Od 2015 r. związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Prelegent na wielu prestiżowych wydarzeniach branżowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2022 r.