• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasada rozliczalności w działalności administratora i Inspektora Ochrony Danych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim Inspektorom Ochrony Danych Osobowych, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych w kontekście zasady rozliczalności.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie zasady rozliczalności zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podczas spotkania zapoznamy uczestników z dokumentami pozwalającymi na wykazywanie się zasadą rozliczalności w działalności Administratora oraz wykazanie stosowania art. 5 RODO w zakresie rozliczalności przez Inspektora Ochrony Danych. Przeanalizujemy również istotne problemy z jakimi ciągle mierzą się Administratorzy, czyli wykazywanie się zasadą rozliczalności stosowania przepisów RODO, w tym pozyskiwanie odpowiednich narzędzi w praktycznym aspekcie funkcjonowania Administratora. Skoncentrujemy się na wskazaniu narzędzi służących do wykazywania się stosowaniem przepisów RODO i sposobami jak je dokumentować. Istotą szkolenia jest odpowiedź na pytanie czy dokumentacja w postaci PB oraz IZSI lub wydanie upoważnień jest wystarczające celem spełnia wymagania rozporządzeniem RODO, czy mają na względzie istotne stanowiska organów, czteroletnie doświadczenie stosowania RODO oraz praktyka IOD wskazuje na inne niezbędne narzędzia w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy z zakresu wykazywania się stosowaniem zasady rozliczalności.
• Poznanie i rozszerzenie katalogu dokumentów sprzyjających wykonaniu zasady rozliczalności, również w nawiązaniu do działań kontrolnych Urzędu ochrony Danych Osobowych badającego wykonanie tej zasady w zakresie IOD poprzez złożone Administratorom zapytanie składające się z 27 problemów.
• Omówienie stanowiska Europejskiej Rady Ochrony Danych w zakresie narzędzia przekazywania w celu zapewnienia zgodności z unijnym stopniem ochrony danych osobowych raz stanowiska organów nadzorczych.
• Poznanie odpowiedzi na podstawowe kluczowe pytania:
- Jakie są dowody wykazywania się stosowaniem przepisów RODO przez Administratora?
- Czy istnieje jedyna, wzorcowa dokumentacja ochrony danych?
- Czy źródła treści dokumentacji tkwią w jednym z elementów, do których przepisami RODO zobowiązany jest Administrator?
- Jakimi innymi politykami powinien się wykazywać Administrator?
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie realizacji przepisów z zakresu rozliczalności oraz przedstawienie cennych wskazówek postępowania, które będzie można wdrożyć w swojej jednostce.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w tym wzorów dokumentów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wykazywanie się stosowaniem art. 5 RODO w zakresie rozliczalności:
• Zasada rozliczalności w dorobku ochrony danych osobowych.
• Zasada rozliczalności w praktyce podmiotu.
• Wykazywanie się zasada rozliczalności jako procesu ciągłego w organizacji.
• Rozliczalność jako cel wykonywania przepisów RODO.
2. Analiza ryzyka i plan postępowanie z ryzykiem:
• Jak wykorzystać analizę ryzyka do budowania i modyfikacji dokumentacji?
• Plan postępowania z ryzykiem jako wykonanie zasady rozliczalności.
3. Podstawy tworzenia dokumentacji oraz audytowanie dokumentacji i jej modyfikowanie jako wykonywanie zasady rozliczalności:
• Źródła tworzenia dokumentacji.
• Audyt dokumentacji jako badanie praktycznego aspektu rozliczalności.
• Okresowa aktualizacja rozliczalności.
• Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania System Informatycznym jako narzędzie wspierające rozliczalność.
4. Relacje Administratora z podmiotem przetwarzającym oparte na zasadzie rozliczalności:
• Ewidencja umów powierzenia.
• Audytowanie podmiotów i ich dokumentowanie.
5. Obowiązki IOD wynikające z art. 39 rozporządzenia ogólnego w świetle zasady rozliczalności:
• Zadania IOD w świetle przepisów art. 39.
• Stanowisko NCIL w zakresie kompetencji IOD.
6. Dokumenty Administratora pozwalające na wykazywanie się zasada rozliczalności:
• Badanie kompetencji IOD przed wyznaczeniem.
• Wykazywanie się politykami oraz stopień ich wdrożenia w organizacji.
• Analiza wyznaczenia IOD.
• Badanie konfliktu interesów wobec wyznaczanie IOD do innych czynności.
7. Zespół IOD jako gwarant skutecznej ochrony danych Planowanie szkoleń w organizacji z zakresu ochrony danych.
8. Planowanie audytów i ich dokumentowanie.
9. Sprawdzenia wykonywane przez IOD i ich dokumentowanie jako element rozliczalności.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby reprezentujące Administratora oraz Inspektorzy Ochrony Danych (Zastępcy IOD), specjaliści ds. ochrony danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Certyfikowany trener biznesu. Certyfikowany Compliance Officer. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi zgodnie z normą PN ISO/IEC 37001:2016. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Asesor kompetencji zawodowych. Aktywny członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, wcześniej Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Współpracownik Fundacji Rozwoju Samorządu Lokalnego. Animator Forum Inspektorów Ochrony danych. Trener i wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lutego 2022 r.